ราชกิจจาฯประกาศระเบียบขนส่งทางบกใหม่ ต่อใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปี

26 ก.ย. 2564 เวลา 5:25 น. 494

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบก เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่รถ ที่หมดอายุเกินกว่า 3 ปี ระหว่าง 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 3) .. 2564 ลงนามโดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

โดยระบุว่าตามที่ได้มีระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการและการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564ลงวันที่ 16เมษายน พ.ศ.2564

โดยที่กรมการขนส่งทางบกได้ประกาศงดดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ที่มีการอบรมและทดสอบ ณ ที่ทำการสำนักงานขนส่งทุกแห่ง และงดการให้บริการหน่วยเคลื่อนที่ ในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระลอกใหม่ ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ทำให้ประชาชนไม่สามารถมาดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถได้

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากการงดการดำเนินการดังกล่าว อธิบดีกรมการขนส่งทางบกจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564”

 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกความในข้อ20 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการต่ออายุ การแก้ไขรายการ และการออกใบแทนใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 

ข้อ 20 การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ที่สิ้นอายุเกินกว่า 3 ปี ระหว่างวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 จนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ให้ได้รับยกเว้นการทดสอบขับรถ

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

ราชกิจจาฯประกาศระเบียบขนส่งทางบกใหม่ ต่อใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปี

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง