เช็คเลยกรมการขนส่งทางบกเปิด 3ช่องทางสมัคร“ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย”

05 ก.ย. 2564 เวลา 5:18 น. 90

กรมการขนส่งทางบก  จัดโครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” ครบรอบ 80 ปี เฟ้นหาพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และผู้ประกอบการพันธุ์ดี เพื่อสร้างคุณภาพการให้บริการ และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน สามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้- วันที่ 12 ก.ย. 64

 

กรมการขนส่งทางบก จัดทำโครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” เนื่องในโอกาสกรมการขนส่ง     ทางบกครบ 80 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมในการป้องกันและลดความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เป็นรากฐานของสังคมไทยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วประเทศ

โดยโครงการดังกล่าวจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีการให้บริการที่ดีและมีมาตรฐานพัฒนาตนเองให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และพนักงานขับรถที่มีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย สร้างวัฒนธรรม การให้บริการที่ดีควบคู่กับการปฏิบัติตนเป็นผู้ขับรถสาธารณะที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กระทำดีเพื่อสังคม

เพื่อยกระดับการเป็นพนักงานขับรถมืออาชีพอย่างแท้จริง เพื่อรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากกรมการขนส่งทางบก ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติ สนับสนุนและให้กำลังใจบุคคลซึ่งเป็นมืออาชีพประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีมาตรฐานการให้บริการที่ดี เป็นผู้ขับรถสาธารณะที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นนักขับรถมืออาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต คิดดี ทำดี มีน้ำใจ ปฏิบัติตามกฎจราจร ดำรงตนเป็นประโยชน์ให้ได้รับการยกย่องต่อไป

เช็คเลยกรมการขนส่งทางบกเปิด 3ช่องทางสมัคร“ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย”

 

ทั้งนี้ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและผู้ประกอบการ” สามารถส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ได้ที่

เปิดวิธีสมัครพนักงานขับรถ 3ช่องทาง

1. ผ่านระบบGoogle Form  https://forms.gle/1YTFNoszGUvEoqJH9 (ใบสมัครสำหรับพนักงานขับรถสาธารณะ) และhttps://forms.gle/jbMaqAH7JbZxThBPA (ใบสมัครสำหรับผู้ประกอบการ)

2. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

3. ส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]ที่ผ่านการคัดเลือกตามประเภทรางวัล (ประเภทละ 1 รางวัล) จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ              และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท สามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 กันยายน 2564

         

 

 

เกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการ ผู้ขับรถสาธารณะ

กรมการขนส่งทางบกได้เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการรถขนส่งและผู้ขับรถสาธารณะในรูปแบบของคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกรมการขนส่งทางบกร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และนำไปสู่การมอบรางวัลตาม โครงการ “ขนส่งพันธุ์ดี ขับขี่ปลอดภัย” เนื่องในโอกาสกรมการขนส่งทางบกครบ 80 ปี

แยกประเภทรางวัล 9 ประเภทใครมีสิทธิ์บ้าง 

 1. รางวัลพนักงานขับรถแท็กซี่พันธุ์ดี

2. รางวัลพนักงานขับรถจักรยานยนต์รับจ้างพันธุ์ดี  

3. รางวัลพนักงานขับรถโดยสารประจำทางพันธุ์ดี

4. รางวัลพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทางพันธุ์ดี

5. รางวัลพนักงานขับรถขนส่งสินค้าพันธุ์ดี

6. รางวัลผู้ประกอบการรถแท็กซี่พันธุ์ดี

7. รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางพันธุ์ดี

 8. รางวัลผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางพันธุ์ดี

9. รางวัลผู้ประกอบการรถขนส่งสินค้าพันธุ์ดี         

 

 

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง