svasdssvasds

ลอยกระทง 2564 เปิดแนวทางปฏิบัติ 3 ด้าน เช็กเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 พ.ย. 2564 เวลา 20:00 น. 196

ลอยกระทง 2564 กระทรวงวัฒนธรรม ออกแนวทางปฏิบัติ การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 3 ด้าน ผู้จัดงาน ผู้ร่วมงาน และสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ศบค.ย้ำจัดงานเทศกาลลอยกระทงได้ในทุกพื้นที่

ลอยกระทง 2564 ล่าสุด ศบค.ออกมาย้ำอีกในการแถลงข่าวสถานการณ์ประจำวัน เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 ว่า มีมติให้จัดงานเทศกาลลอยกระทงได้ในทุกพื้นที่ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

 • งานขนาดเล็ก ระดับบุคคล ครอบครัว สามารถดำเนินการได้ โดยยึดถือ มาตรการ Universal prevention หรือ DMHTT ตามที่สาธารณสุขกำหนด
   
 • การจัดงานเทศกาลขนาดใหญ่ (Event) ได้แก่ งานลอยกระทงที่จัดโดย จังหวัดสุโขทัย หรือเชียงใหม่ โคมลอยยี่เป็ง และ กทม. เป็นต้น ให้ขอความเห็นชอบจาก คกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม. และให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด/ กทม. ดูแล กำกับการจัดงานในภาพรวมในพื้นที่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ลอยกระทง 2564 เปิดแนวทางปฏิบัติ 3 ด้าน เช็กเลย

ให้ยึดถือแนวทางและมาตรการที่รณรงค์ ที่ วธ. สธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หารือร่วมกัน แล้วได้กำหนดแนวปฏิบัตินำเสนอ ศบค.เห็นชอบแล้ว เมื่อ 29 ต.ค.64

วธ.ออกแนวทางปฏิบัติ การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 3 ด้าน

กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ออกแนวทางปฏิบัติ การจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง สำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่

 • จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรคส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่
 • ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์
 • ผู้จัดงานหรือเจ้าหน้าที่ในงานทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • สร้างการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์/สร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติด้านมาตรการป้องกันควบคุมโรค
 • เพิ่มการติดต่อสื่อสารระหว่างปฏิบัติงานผ่านอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์

ลอยกระทง 2564 เปิดแนวทางปฏิบัติ 3 ด้าน เช็กเลย

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง สำหรับผู้ร่วมงาน 

 • ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด
 • ผู้ร่วมงานทุกคนต้องสวมใสหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • ผู้ร่วมงานทุกคนจะต้องล้างมือก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • จัดให้มีจุดลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่ ,สแกน QR CODE ไทยชนะ
 • ภายในงานควรเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม
 • กำหนดระยะห่างของการนั่งชมการแสดง

ลอยกระทง 2564 เปิดแนวทางปฏิบัติ 3 ด้าน เช็กเลย

แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย

 • มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ
 • มีจุดบริการล้างมือ
 • ทำความสะอาดอุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสบ่อยๆทั้งก่อนและหลังการจัดงาน
 • หากมีการแสดงในงานให้มีการทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบ
 • จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิด
 • ทำความสะอาดห้องสุขาให้สะอาดทุก 1 - 2 ชั่วโมง

ลอยกระทง 2564 เปิดแนวทางปฏิบัติ 3 ด้าน เช็กเลย

ที่มา :  กองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม , ศูนย์ข้อมูล COVID-19 

แท็กที่เกี่ยวข้อง