กระทรวงต่างประเทศ เบรกมธ. รับบริจาควัคซีน “โมเดอร์นา” จากโปแลนด์

25 ต.ค. 2564 | 03:12 น.

กระทรวงการต่างประเทศ ออกหนังสือถึงอธิการบดีมธ. เบรกการรับบริจาควัคซีน “โมเดอร์นา” จากโปแลนด์ ชี้ไม่ใช่การบริจาคแบบรัฐต่อรัฐ แนะคุยสธ. เรื่องกระบวนการนำเข้า และผู้ผลิตต้นทางต้องรับรอง

หลังจากที่นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์ แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG  ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 3 ล้านโดส จากประเทศโปแลนด์ที่มอบให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยจะส่งมอบภายในปลายเดือนตุลาคมนั้น

 

ล่าสุดพบว่ากระทรวงการต่างประเทศ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ลงนามโดยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยระบุว่า

 

เรื่อง การนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา (บริจาค) จากโปแลนด์ มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

อ้างถึง 1. หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ อว 67/ร1135 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

 

2. หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ อว 67/264 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

 

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1. แจ้งว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากองค์กร Rzadowa Agencia Rezerw Strategicznych (RARS) ของโปแลนด์ และว่ารัฐบาลโปแลนด์จะบริจาควัคซีน โมเดอร์นาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ช่วยอำนวยความสะดวกตรวจสอบวัคซีน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของโปแลนด์ในการจัดส่งวัคซีนดังกล่าวมายังประเทศไทย

กระทรวงต่างประเทศ เบรกมธ. รับบริจาควัคซีน “โมเดอร์นา” จากโปแลนด์

และหนังสือที่อ้างถึง 2. ขอให้กระทรวงการต่างประเทศให้ความร่วมมือในการนำวัคซีนดังกล่าวเข้าประเทศไทย และมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นตัวแทนขอบคุณหน่วยงานภาครัฐของโปแลนด์ในการบริจาคดังกล่าว ความแจ้งแล้ว นั้น

 

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

 

1. โดยที่การบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากโปแลนด์ข้างต้น ไม่ใช่การบริจาคในลักษณะรัฐต่อรัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับแจ้งเรื่องการบริจาคดังกล่าวผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์หรือสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย จึงเห็นว่า การติดต่อโดยตรงระหว่างหน่วยงานผู้บริจาควัคซีนของโปแลนด์และหน่วยงานผู้รับบริจาควัคซีนในไทย จะเหมาะสมกว่า

กระทรวงต่างประเทศ เบรกมธ. รับบริจาควัคซีน “โมเดอร์นา” จากโปแลนด์

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจพิจารณาหารือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการนำวัคซีนดังกล่าวเข้าประเทศไทย รวมทั้งประเด็นอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเด็นการชดเชยความเสียหาย (indemnity) ฯลฯ

 

3. อนึ่ง ในการบริจาควัคซีน Astra Zeneca และวัคซีน Pfizer จากมิตรประเทศให้รัฐบาลไทยที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต้องให้ความยินยอมด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอาจพิจารณาแนวปฏิบัติในการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาในครั้งนี้โดยถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากฝ่ายใดในภายหลัง