เปิดโมเดล พอช. แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-ช่วยคนจน 6 จังหวัดอันดามัน

13 ต.ค. 2564 เวลา 9:41 น. 44

พอช.ระดมกึ๋นแก้ปัญหาที่อยู่ช่วยคนจน 6 จังหวัดอันดามัน วางแผนทำงานยาวถึงปี 69 ครอบคลุมโครงการบ้านมั่นคง 14,388 ครัวเรือน พ่วงบ้านพอเพียงเพื่อคนยากไร้ 6,950 ครัวเรือน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  นายธนภณ เมืองเฉลิม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานภาคใต้ นายสยาม นนนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน นางทพิวรรณ หัวหิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนสำนักงานภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ภาคใต้ ร่วมหารือกันที่ โรงแรม Tne Pine Apple อ.เมือง กระบี่ หรือ พอช. (องค์การมหาชน)

เปิดโมเดล พอช. แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-ช่วยคนจน 6 จังหวัดอันดามัน

โดยนายธีรพล สุวรรณรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด และพี่น้องขบวนบ้านมั่นคงภาคใต้ ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา กระบี่ ภูเก็ต ตรัง และสตูล เพื่อพูดคุยถึงการขับเคลื่อนงานพิ้นที่กลุ่มอันดามัน 6 จังหวัด 

นายสยาม กล่าวว่า สาระสำคัญในการหารือเพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน สร้างพื้นที่กลางและกลไกการขับเคลื่อนร่วมกัน การบูรณาการแผนงานและงบประมาณ สร้างกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนเสริมการทำงานสร้างศักยภาพชุมชนและขบวนการประชาสังคม รวบรวมระบบฐานข้อมูลให้เกิดการยอมรับร่วมกันทุกฝ่าย สร้างรูปธรรมเชิงพื้นที่และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย  ที่มีเป้าหมายจะดำเนินการในพื้นที่อันดามันใน 6 จังหวัด 29 อำเภอ 139 ตำบล มีแผนการจะดำเนินการระหว่างปี 2565-2569

เปิดโมเดล พอช. แก้ปัญหาที่อยู่อาศัย-ช่วยคนจน 6 จังหวัดอันดามัน

โดยจะดำเนินการในโครงการสำคัญในระยะต้นดังกล่าว ดังนี้โครงการบ้านมั่นคง 14,388 ครัวเรือน ที่เป็นคนจนที่อาศัยอยู่ที่ดินริมชายฝั่งทะเลที่สภาพบ้านเรือนไม่เหมาะสม สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรม และบ้านพอเพียงสำหรับคนจนที่มีบ้านไม่เหมาะสมในการอยู่อาศัย จำนวน 6,950 ครัวเรือน และจะขยายไปสู่การพัฒนาคุณภาพอื่นของประชาชนในพื้นที่ที่มีเป้าหมายสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัย วิถีชุมชน สู่การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยั้งยืน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง