svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เลือกตั้งอบต. 2564 คึก คนแห่สมัครวันแรกเฉียดแสนคน

12 ตุลาคม 2564

เลือกตั้งอบต. 2564 คึก วันแรกคนแห่สมัครเฉียดแสนราย สนใจสมัคร นายก อบต.-ส.อบต. ต้องทำอย่างไร เปิดสมัครถึงวันไหน ใช้เอกสารอะไรประกอบบ้าง สรุปให้ครบที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (นายก อบต.) และสมาชิกสภา อบต. ยื่นใบสมัครต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมทั้งหลักฐานและค่าธรรมเนียมการสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคมนี้

สำหรับการรับสมัครในวันแรกได้รับความสนใจจากผู้สมัครจำนวนมาก โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงานว่า ผลการเปิดรับสมัครในวันแรก คือ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ในจำนวน อบต.รวม 5,300 แห่งทั่วประเทศ มีผู้สมัครนายกและสมาชิก อบต. ครบทั้ง 76 จังหวัด รวม 98,398 ราย แยกเป็น ผู้สมัครสมาชิกสภาอบต. จำนวน 88,835 ราย ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกอบต. จำนวน 9,563 ราย โดยจังหวัดที่มียอดรวมผู้สมัครนายกและสมาชิกอบต.สูงสุด 5 อันดับแรก มีดังนี้  

1.จังหวัดนครราชสีมา รวม 5,409 ราย 

 • มีผู้สมัคร นายก อบต. 440 ราย
 • สมาชิก อบต. 4,969 ราย

2.จังหวัดบุรีรัมย์ รวม 3,025 ราย 

 • มีผู้สมัคร นายก อบต. 247 ราย
 • สมาชิก อบต. 2,778 ราย

3.จังหวัดนครสวรรค์ รวม 2,693 ราย

 • มีผู้สมัคร นายก อบต. 219 ราย
 • สมาชิก อบต. 2,474 ราย

4.จังหวัดขอนแก่น รวม 2,623 ราย

 • มีผู้สมัคร นายก อบต. 270 ราย
 • สมาชิก อบต. 2,353 ราย

5.จังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 2,502 ราย

 • มีผู้สมัคร นายก อบต. 192 ราย
 • สมาชิก อบต. 2,310 ราย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง

 1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 2. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภา อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 3. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35  ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
 4. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัครรับเลือกตั้ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 5. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 • ผู้ที่ติดยาเสพติดให้โทษ
 • เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชนใด ๆ
 • เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 39 (1), (2) หรือ (4)
 • ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราว หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 • ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล และเคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ เป็นต้น สามารถคลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ 

นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในปัจจุบัน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ ห้ามผู้อยู่ระหว่างกักตัวจากโควิด-19 ออกมาสมัครรับเลือกตั้ง อบต.และใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.ด้วย 

บทกำหนดโทษ

กรณีผู้สมัครที่รู้ว่าตัวเองขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครแล้วมาสมัครมีโทษตามมาตรา 120 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่  20,000 -200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง กว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 5. ใบรับรองแพทย์
 6. หลักฐานการศึกษา (เฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบต.)
 7. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2

ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงว่า ตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

 • สมัครสมาชิกสภา อบต. จำนวน 1,000 บาท
 • สมัครนายก อบต. จำนวน 2,500 บาท

 

เลือกตั้งอบต. 2564 คึก คนแห่สมัครวันแรกเฉียดแสนคน