เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ 29 จังหวัด สูงสุด 10,000 บาท เช็คเงื่อนไขด่วน

12 ต.ค. 2564 เวลา 7:32 น. 5.1k

ครม.อนุมัติ เแท็กซี่ - วินมอเตอร์ไซค์ อายุเกิน 65 ปี 13 จังหวัด รับคนละ 10,000 บาท 16 จังหวัดรับคนละ 5,000 บาท เช็คเงื่อนไขด่วน

วันที่ 12 ต.ค.64  คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) และจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี  ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มอาชีพดังกล่าว ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติจากการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการเดินทางของภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเยียวยา

1.กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี

2.อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด รวม 16,694 คน แบ่งเป็น

  • กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ 12,918 คน
  • รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน  กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท

เงื่อนไขของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

1.ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี

2.มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ

3.บัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ

การจ่ายเงินเยียวยา

-13 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28  ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 10,000 บาทต่อคน (คนละ 5,000 บาท จำนวน 2 เดือน)

-16 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาท ต่อคน(คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน) 

วิธีการจ่ายเงินเยียวยา

จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

เยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ 29 จังหวัด สูงสุด 10,000 บาท เช็คเงื่อนไขด่วน

แท็กที่เกี่ยวข้อง