เลือกตั้งอบต. 2564 เช็คคุณสมบัติผู้สมัคร นายก อบต.-ส.อบต.

06 ต.ค. 2564 เวลา 22:23 น. 48.6k

เลือกตั้งอบต. 2564 เช็คคุณสมบัติผู้สมัคร นายก อบต.-ส.อบต. ฝ่าฝืนมีโทษหนักเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ตรวจสอบรายละเอียดได้ที่นี่

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ 

ล่าสุด กกต.เผยแพร่เอกสารคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งและการยื่นเอกสารประกอบการสมัคร รวมถึงค่าธรรมเนียมการสมัครไว้ กำหนดเปิดรับสมัครผู้สมัคร นายก อบต.-ส.อบต.ในวันที่ 11-15 ต.ค.2564 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

 • มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
 • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต. ที่สมัครรับเลือกตั้งในวันสมัคร เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
 • ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ปลาย หรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

การสมัครรับเลือกตั้ง 

 • ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครต่อ ผอ.เลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักฐานการสมัคร-ค่าธรรมเนียมการสมัคร 

 • ใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/1
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง กว้าง 8.5 เซนติเมตร ยาว 13.5 เซนติเมตร ตามจำนวนที่ ผอ.เลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • ใบรับรองแพทย์
 • หลักฐานการศึกษา
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษี พร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 4/2

ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งสามารถขอคัดสำเนาหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาย้อนหลัง 3 ปี ได้ที่สำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง

หลักฐานอื่นที่ผู้สมัครนำมาแสดงว่า ตนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้ง

 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1,000 บาท
 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2,500 บาท

บทลงโทษ

การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้ว่า ตนเองขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร มีโทษตามมาตรา 120 ที่บัญญัติว่า ผู้ใดลงสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่า ตนเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี

 

เลือกตั้งอบต. 2564 เช็คคุณสมบัติผู้สมัคร นายก อบต.-ส.อบต.

แท็กที่เกี่ยวข้อง