คลายล็อกดาวน์ชลบุรี เคอร์ฟิว ล่าสุด กี่โมง ถึงวันไหน มีมาตรการอะไรบ้าง

04 ต.ค. 2564 | 07:50 น.

ตรวจสอบมาตรการคลายล็อกดาวน์ และเคอร์ฟิว ล่าสุด ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี หนึ่งในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเช้มงวด ที่เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 มีอะไรบ้าง เช็กรายละเอียดที่นี่

ฐานเศรษฐกิจ เกาะติดมาตรการคลายล็อกดาวน์ หรือ เคอร์ฟิว ล่าสุด ในพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด อย่างต่อเนื่อง 

มีคำถามว่า พื้นที่จังหวัดชลบุรี หนึ่งในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ อาทิ บางแสน พัทยา มีมาตรการคลายล็อกดาวน์ ประกาศเคอร์ฟิว เงื่อนไงการเดินทางข้ามจังหวัด อย่างไรบ้าง ที่บังคับใช้มาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564

จากการตรวจสอบข้อมูลจากแฟนเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ระบุ มาตรการคลายล็อกดาวน์ ระบุอยู่ใน “คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 113/2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564”  มีคำสั่งดังต่อไปนี้

มาตรการลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง

 1.  ในเวลาห้ามเดินทางออกนอกเคหสถาน ห้ามประชาชนทั่วไปเดินทางออกนอกเคหสถาน ในห้วงเวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น  เว้นแต่เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่และการกำหนดบุคคลที่ได้รับการยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนด
 2. นอกเวลาห้ามเดินทางออกนอกเคหสถาน ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถานหรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น ยกเว้น การเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม หรือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัด หรือออกนอกเคหสถาน ให้แสดงเอกสารหลักฐานแสดงความจำเป็นหรือเอกสารรับรองว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้น หรือแสดงเอกสารรับรองความจำเป็นที่พนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้หรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ประชาชนลงทะเบียนขออนุญาตเดินทางผ่านทางแอปพลิเคชัน “หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

 

กำหนดมาตรการควบคุมสำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรม

เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบและระเบียบรวมทั้งมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

 1. สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กพิเศษ สถานที่ให้การดูแล หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่เป็นการจัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน ให้เปิดดำเนินการได้โดยให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณาอนุญาตการใช้สถานที่ตามความเหมาะสมของสถานที่นั้นๆ และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด
 2. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในสถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน

มาตรการคลายล็อกดาวน์ ลดเวลาเคอร์ฟิว

ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาจจัดให้มีการแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นได้ โดยมีผู้แสดงไม่เกินจำนวน 5 คน ต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ และให้นักดนตรีสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยอนุโลมให้เฉพาะนักร้อง นักแสดง หรือนักดนตรีที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่า ที่อาจถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ขณะทำการแสดง
 
ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน หรือตลาดนัดเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

 • ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึงเวลา 21.00 น.โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ตามปกติเปิดให้บริการในช่วงเวลากลางคืน ให้ปิดการให้บริการในระหว่างเวลา 21.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

 

ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ทุกประเภท บ้านหนังสือ หอศิลป์ แหล่งประวัติศาสตร์ โบราณสถาน

รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

 • สามารถเปิดดำเนินการได้และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของขนาดพื้นที่ตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหรือไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่สามารถรองรับได้ตามปกติ
 • ให้ผู้ใช้บริการงดบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มขณะเข้าชมหรือใช้บริการ รวมทั้งงดการทำกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

 
สถานที่ กิจการหรือกิจกรรม  

ดังต่อไปนี้ ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามข้อ 4. ของคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 99/2564 ลงวันที่ 7 กันยายน 2564 

 1. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ 
 2. ตลาดนัดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง
 3. สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ 
 4. สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์

 

โรงภาพยนตร์

 • สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 21.00 น.โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนความจุที่นั่ง
 • จัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่างโดยการเว้นที่นั่งตามแนวปฏิบัติที่ทางราชการกำหนด
 • ให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
 • งดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์

 

สถานเสริมความงาม และคลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม

 • รวมถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักทุกแห่ง ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านทำเล็บ และสถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทุกประเภท
 • สามารถเปิดดำเนินการ และให้บริการผ่านการนัดหมายได้จนถึงเวลา 21.00 น.
 • โดยกำหนดเงื่อนไขสำหรับสถานที่สัก หรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทุกประเภท จะให้บริการได้เฉพาะผู้รับบริการที่แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ

 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ

 • รวมทั้งนวดฝ่าเท้า นวดแผนโบราณ กิจการสปา กิจการเพื่อเสริมความงาม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการผ่านการนัดหมายได้ โดยจำกัดเวลาการให้บริการไม่เกินรายละสองชั่วโมง จนถึงเวลา 21.00 น.
 • ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ยกเว้น การอบตัว อบสมุนไพร และการอบไอน้ำ ที่ยังไม่อนุญาตให้ดำเนินการ
 • กำหนดเงื่อนไขเฉพาะการให้บริการประเภทการใช้น้ำเพื่อสุขภาพ ในกิจการสปาที่ผู้เข้ารับบริการต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ

 

สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ

 • รวมทั้งสระว่ายน้ำสาธารณะ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี
 • ให้เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

 

สถานที่ออกกำลังกาย ยิมหรือฟิตเนส

 • ที่เป็นห้องปรับอากาศ ให้เปิดได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
 • งดเว้นการให้บริการอบตัวหรืออบไอน้ำ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

การใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการจัดแข่งขันกีฬา

 • กรณีประเภทกีฬาในร่ม สามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม
 • หากเป็นการจัดแข่งขันประเภทกีฬากลางแจ้งสามารถจัดการแข่งขันได้โดยให้มีผู้ชมในสนามไม่เกินร้อยละ 25 ของความจุสนาม
 • ผู้เข้าชมในสนามต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ตามที่ทางราชการกำหนด หรือมีหลักฐานแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด – 19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนการใช้บริการ
 • ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 • สำหรับการใช้สถานที่หรือสนามกีฬาเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ ให้เข้าใช้สถานที่ได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

 • สามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น.
 • เว้นแต่กิจการหรือกิจกรรมบางประเภท ดังต่อไปนี้ที่ยังคงกำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการ หรือให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน
 1. โรงเรียนและสถาบันกวดวิชา สามารถเปิดดำเนินการได้ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณาอนุญาตการใช้สถานที่เพื่อความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
 2. โรงภาพยนตร์ สามารถเปิดดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
 3. สถานเสริมความงาม และคลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก ร้านทำเล็บ และสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทุกประเภท สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้ผ่านการนัดหมายและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด สำหรับร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละสองชั่วโมง
 4. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้า นวดแผนโบราณ กิจการสปา ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สามารถเปิดดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ
 5. สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดดำเนินการได้โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. สวนสนุก สวนน้ำ ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุมยังคงปิดการให้บริการ

ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต สถานที่เล่นตู้เกม และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง

 • สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกิน 21.00 น.
 • จำกัดเวลาผู้ใช้บริการในร้านหรือสถานที่นั้น ไม่เกินรายละสองชั่วโมง
 • รวมทั้งให้ถือปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร “Covid Free Setting” หรือมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
 • งดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านหรือสถานที่นั้นๆ โดยเด็ดขาด

 

การถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือการถ่ายทำสื่อในลักษณะคล้ายกัน

 • สามารถทำได้ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติตามที่ทางราชการกำหนด

 

โรงมหรสพ โรงละคร

 • ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี พิจารณาความเหมาะสมให้มีการจัดแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน หรือการแสดงอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
 • จำกัดจำนวนผู้แสดงและเจ้าหน้าที่รวมไม่เกิน 50 คน
 • ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา อนุโลมให้ขณะแสดงบนเวทีที่อาจถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้
 • งดการติดต่อสัมผัสระหว่างผู้แสดงกับผู้ชม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

 

สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

 • ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
 • งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
 • จำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภค โดยหากเป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศ ให้มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ และหากเป็นการบริโภค ในพื้นที่เปิดที่มีอากาศสามารถระบายถ่ายเทได้ดี ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคได้ไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ
 • ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 25 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

พื้นที่บริเวณชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำ

 • ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พื้นที่บริเวณสะพานเกาะลอย ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา และพื้นที่บริเวณสะพานชลมารควิถี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
 • งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนด
 • ห้ามไม่ให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือขัดต่อระเบียบกฎหมาย หรือกิจกรรมอันเป็นการรวมกลุ่ม มั่วสุมที่สุ่มเสี่ยงก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค

 

สถานที่ท่องเที่ยว

 • ทั้งของทางราชการและเอกชน ทั้งที่เรียกเก็บค่าบริการหรือไม่เรียกเก็บค่าบริการ ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
 • ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
 • งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
 • ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 25 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คลายล็อกดาวน์ชลบุรี เคอร์ฟิว ล่าสุด กี่โมง ถึงวันไหน มีมาตรการอะไรบ้าง

คลายล็อกดาวน์ชลบุรี เคอร์ฟิว ล่าสุด กี่โมง ถึงวันไหน มีมาตรการอะไรบ้าง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี