เช็คเงื่อนไข คลายล็อกดาวน์ โรงหนัง เล่นดนตรีในร้านอาหาร 1ตุลา64 มีอะไรบ้าง

30 ก.ย. 2564 | 09:00 น.

ตรวจสอบเงื่อนไข มาตรการคลายล็อกดาวน์ เริ่ม 1 ตุลาคม 64 โรงหนัง หรือโรงภาพยนต์ รวมทั้งการอนุญาตให้ “เล่นดนตรีในร้านอาหาร” ได้ มีอะไรบ้าง สรุปให้ที่นี่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นวันแรกที่จะเริ่มมาตรการคลายล็อกดาวน์ รอบล่าสุด ที่หนึ่งในนั้นคือ คลายล็อกโรงภาพยนต์ หรือ โรงหนัง และร้านอาหาร ที่ตคลายล็อกเพิ่มเติม อนุญาตให้เล่นดนตรีในร้านได้ 

แต่ทั้งนี้ในการคลายล็อกมีเงื่อนไขและรายละเอียด ที่ระบุอยู่ในราชกิจจานุเบกษา ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34) ซึ่งเป็นรายละเอียดของมาตรการคลายล็อกดาวน์ ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

เช็คเงื่อนไข คลายล็อกดาวน์ โรงหนัง เล่นดนตรีในร้านอาหาร 1ตุลา64 มีอะไรบ้าง
 

เล่นดนตรีในร้านอาหาร

  • ร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาจจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นได้ โดยมีผู้แสดง ไม่เกินจํานวน 5 คน
  • ต้องมีการเว้นระยะห่างและงดการติดต่อสัมผัสกับผู้ใช้บริการ และให้นักดนตรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
  • อนุโลมให้เฉพาะนักร้อง นักแสดง หรือนักดนตรี ที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเป่า ที่อาจถอดหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าได้ขณะทําการแสดง
  • มาตรการนี้ให้ใช้บังคับกับร้านจําหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วย

เช็คเงื่อนไข คลายล็อกดาวน์ โรงหนัง เล่นดนตรีในร้านอาหาร 1ตุลา64 มีอะไรบ้าง

 

โรงภาพยนตร์ 

  • เปิดดําเนินการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
  • จํากัดจํานวน ผู้ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนความจุที่นั่ง
  • จัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง โดยการเว้นที่นั่งตามแนวปฏิบัติที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
  • ให้ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  • งดการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในระหว่างการชมภาพยนตร์

เงื่อนไข คลายล็อกดาวน์ โรงหนัง หรือ โรงภาพยนต์ และเล่นดนตรีในร้านอาหารได้ เริ่ม 1 ตุลาคม 2564

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 34)