ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว“คลายล็อกดาวน์”กิจกรรม-ขยายเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4

29 ก.ย. 2564 | 12:28 น.

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว“คลายล็อกดาวน์”กิจกรรม-กิจการ พร้อมขยายเวลาเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4 มีผล 1 ตุลาคม 64 หวังขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันนี้(29 ก.ย.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๔)

 

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

 

โดยที่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มของสถานการณ์ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ด้วยมีจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระดับคงที่ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาหนึ่ง ในขณะที่จํานวนผู้ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวมาจากการดําเนินงานในลักษณะบูรณาการและประสานความร่วมมือของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ทุกภาคส่วนเพื่อการระดมสรรพกําลังในการควบคุมและป้องกันโรค ทั้งการบริการฉีดวัคซีนให้เป็นไป ตามแผน การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การกระจายชุดตรวจเพื่อการตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง และการดําเนินการและกํากับดูแลเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาวตามที่ได้ ประกาศไว้แล้ว

เช่น มาตรการควบคุมโรคโควิด - 19 แนวใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างปลอดภัย มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือมาตรการปลอดภัยสําหรับองค์กร ซึ่งฝ่ายสาธารณสุข และหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานผลการประเมินสถานการณ์ว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนค่อนข้างมีประสบการณ์และความพร้อม ประกอบกับหน่วยงานและบุคลากร ด้านการแพทย์และสาธารณสุขของไทยมีศักยภาพ ความชํานาญ และมีประสิทธิภาพครอบคลุม การตรวจคัดกรองและการดูแลรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย และมีความพร้อม รับมือกับสถานการณ์หากมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงสามารถปรับมาตรการ

 

โดยผ่อนคลายความเข้มงวดบางกรณีให้มีความเหมาะสม โดยกําหนดมาตรการควบคุมเท่าที่จําเป็น ตามระดับพื้นที่ของสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ยังจําเป็นต้องติดตามกํากับดูแลทั้งบุคคล สถานที่ การดําเนินกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ภายใต้ เงื่อนไขของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในระยะยาว เพื่อการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจ การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศในระยะยาว ควบคู่กับการป้องกันและควบคุมโรคอย่างสมดุลและยั่งยืน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกําหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการทั้งหลายตามคําแนะนําของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ดังต่อไปนี้

  ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว“คลายล็อกดาวน์”กิจกรรม-ขยายเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4   ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว“คลายล็อกดาวน์”กิจกรรม-ขยายเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4   ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว“คลายล็อกดาวน์”กิจกรรม-ขยายเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4   ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว“คลายล็อกดาวน์”กิจกรรม-ขยายเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4   ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว“คลายล็อกดาวน์”กิจกรรม-ขยายเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4   ราชกิจจาฯ ประกาศแล้ว“คลายล็อกดาวน์”กิจกรรม-ขยายเคอร์ฟิว 4 ทุ่มถึงตี 4