กรมชลประทาน-ผู้ว่าฯโคราชยัน"อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง"ไม่ได้แตก

27 ก.ย. 2564 เวลา 7:16 น. 49

กรมชลประทาน-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยัน"อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง"ไม่ได้แตก ยืนยันตัวอ่างและสันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร มั่นคงแข็งแรง พร้อมจัดชุดลาดตระเวฯเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า บริเวณอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร(ตอนล่าง) ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กำลังก่อสร้างอาคารและทางระบายน้ำ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 70 แต่ขณะก่อสร้างมีฝนตกหนัก ทำให้อ่างฯลำเชียงไกร (ตอนล่าง) มีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกัก 26 ก.ย.64 มีปริมาณน้ำ 41.69 ล้าน ลบ.ม. หรือประมาณ 151% ของความจุอ่างฯ มีน้ำล้นสปิลเวย์ (Spillway) มาสมทบกับบริเวณที่กำลังก่อสร้าง ประกอบกับช่วงที่ก่อสร้างได้ใช้ทำนบดินกั้นน้ำไว้ เมื่อมีปริมาณน้ำมากเกินกว่าที่อ่างเก็บน้ำจะรับไหว จึงส่งผลให้ทำนบดินไซด์ก่อสร้างชำรุด น้ำจึงไหลลงตรงที่ก่อสร้างทางประตูระบายน้ำ ยืนยันว่าตัวอ่างและสันอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร มั่นคงแข็งแรง แต่ด้วยปริมาณน้ำที่มากเกินความจุอ่างฯจึงทำให้น้ำล้น

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมน้ำและพื้นที่ท้ายอ่างฯ ได้แก่ อำเภอโนนไทย และอำเภอโนนสูง เก็บทรัพย์สิน สิ่งของมีค่าต่าง ๆ ขนย้ายขึ้นที่สูง พร้อมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากต่อไปแล้ว

เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 64 ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ โดยมีตัวเอกภาคเอกชน ประธานหอการค้า อุตสาหกรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด และผู้แทนส่วนราชการ ร่วมประชุม

นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆ โดยเฉพาะลุ่มน้ำลำเชียงไกร พบว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีมวลน้ำไหลเข้าในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน และมวลน้ำดังกล่าวได้ไหลต่อเข้ามายังอ่างลำเชียงไกรตอนล่าง 

ทำให้ทางชลประทานจำเป็นต้องเปิดช่องทางระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างเพิ่มเติมจากเดิม เพื่อระบายน้ำออกเท่านั้น ไม่ได้เกิดจากอ่างเก็บน้ำแตกหรือเสียหายจากน้ำแต่อย่างใด ช่องระบายน้ำที่เกิดขึ้นเป็นเจตนาในการเพิ่มช่องทางระบายน้ำออกจากอ่างเท่านั้น เนื่องจากน้ำเกินความจุของอ่างฯ ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร เกินความจุมาก่อนแล้ว และได้มีการระบายน้ำออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากมวลน้ำที่มากขึ้น หากไม่มีการเปิดช่องระบายน้ำเพิ่มเติม อาจจะทำให้สันเขื่อนเกิดความเสียหายได้

วันที่ 27 กันยายน 2464 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกโทรสารในราชการ กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา  ถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่า

ตามที่สถานีโทรทัศน์และสื่อโซเซียล ได้นําเสนอข่าวกรณีอ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร ตอนล่าง ในพื้นที่ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา แตก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นเหตุให้ ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก และวิตกกังวลว่าอาจมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เป็นบริเวณกว้างนั้น

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ขอนําเรียนข้อเท็จจริง ดังกล่าวว่า ปัจจุบัน อ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร ตอนล่าง ตําบลบัลลังก์ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีระดับน้ําเก็บกัก 41.46 าน ลบ.ม. (151.45%) ซึ่งเป็นระดับเก็บกักสูงสุด และมีน้ําส่วนเกินไหลล้นผ่านทาง ระบายน้ําล้นฉุกเฉิน (Emergency Spillway) เนื่องจากมีปริมาณน้ําท่าจากลุ่มน้ําลําเชียงไกร ตอนบน อําเภอเทพารักษ์ และอําเภอด่านขุนทด เป็นปริมาณมากไหลลงสู่อ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร ตอนล่าง น้ําเกิดไหล ข้ามทํานบชั่วคราวของบ่อก่อสร้าง และข้างตัวอาคาร กว้างประมาณ 15.00 เมตร จึงได้ใช้ช่องทางระบายน้ํา ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารระบายน้ํา เพื่อเพิ่มการระบายน้ํา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการระบายน้ํา

กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้ติดตามสถานการณ์น้ํา อ่างเก็บน้ําลําเชียงไกร ตอนล่าง วันที่ 27 กันยายน 2564 ระดับน้ําในอ่างฯ ลดลง 30 ซม. (เริ่มลดลงเวลา 09.00 น.) และเหลือถึงระดับสันทํานบดิน อ่างฯ ๖๐ ซม. แนวโน้มสถานการณ์ ระดับน้ําในอ่างฯ ทรงตัวและลดลง ซึ่งได้จัดการสถานการณ์ ดังนี้

1.ประสานการปฏิบัติร่วมกับโครงการชลประทานนครราชสีมา ติดตามสถานการณ์น้ํา และแจ้งเตือนประชาชน ชุมชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ลุ่มต่ําริมสองฝั่งลําน้ํา และพื้นที่ริมตลิ่ง ตลอดลําน้ํา ลําเชียงไกร ลําน้ําสาขา และลําน้ํามูล เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ําอย่างใกล้ชิด ผ่านช่องทาง ติดต่อสื่อสารต่างๆ เตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ตามโทรสารในราชการกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม (กปภจ) ๐๐๒๑ /ว ๕๗๒๓ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

2.ดําเนินการเร่งระบายน้ําออกจากอ่างฯ โดยเครื่องสูบน้ํา เครื่องสูบน้ําท่วมขัง วิธีกาลักน้ํา และติดตั้งเครื่องผลักดันน้ํา ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

3.เพิ่มระดับการแจ้งเตือน ให้อําเภอด้านท้ายอ่าง ได้แก่ อําเภอโนนไทย พระทองคํา เมืองนครราชสีมา โนนสูง พิมาย ชุมพวง ลําทะเมนชัย และอําเภอเมืองยาง แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึง สถานการณ์อยู่ในภาวะเสี่ยงอันตรายสูง เจ้าหน้าที่กําลังดําเนินการควบคุมสถานการณ์ ให้อพยพไปยัง สถานที่ปลอดภัย (การแจ้งเตือนระดับสีส้ม) โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ริมน้ําและที่ลุ่มตําให้เก็บทรัพย์สิน สิ่งของจําเป็นขึ้นไว้ที่สูงกว่าที่เคย ระวังติดตามมวลน้ําไหลเชี่ยวแรง ดูแลเด็กเล็กและคนชรา ผู้ป่วยติดเตียง

4.แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตั้งเครื่องสูบน้ําในจุดสําคัญทางเศรษฐกิจ จัดหาและ สนับสนุนกระสอบทราย ให้กับประชาชนเพื่อปิดกั้นน้ําเข้าบ้านเรือนและพื้นที่สําคัญ จัดรถกระจายข่าวแจ้งเตือน ประชาชนให้ทั่วถึง และจัดกําลังเจ้าหน้าที่ องค์กร มูลนิธิ ประสานกําลังพลสนับสนุนการอพยพประชาชน ไปยังศูนย์พักพิงที่เตรียมไว้ล่วงหน้า จัดตั้งโรงครัว หรือครัวพระราชทานเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่

5.แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และปฏิบัติตาม คําแนะนําของทางราชการอย่างใกล้ชิด กรณีการอพยพประชาชน ขอให้ไม่ต้องห่วงทรัพย์สิน ควรให้ความสําคัญ กับความปลอดภัยในชีวิต และความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

6.จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจและฝ่ายปกครอง จะมีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจตรา ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันผู้ฉกฉวยโอกาสขโมยทรัพย์สิน

7.กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา ได้บูรณาการหน่วยงาน อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหารในพื้นที่ องค์กร มูลนิธิ ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง และระดมเครื่องจักรกล เร่งให้ความช่วยเหลือประสบภัย และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและติดตาม ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด

กรมชลประทาน-ผู้ว่าฯโคราชยัน"อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง"ไม่ได้แตก กรมชลประทาน-ผู้ว่าฯโคราชยัน"อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง"ไม่ได้แตก

แท็กที่เกี่ยวข้อง