ตำแหน่งงาน กทม. เปิดสมัครคัดเลือก"พยาบาลวิชาชีพ-พนง.สาธารณสุข" จำนวนมาก

09 ส.ค. 2564 | 22:00 น.

ตำแหน่งงาน กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ มากกว่า 1,100 อัตรา เช็คคุณสมบัติ-ตำแหน่งงานได้ที่นี่

ตำแหน่งงานว่าง กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการหลายอัตรา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.พนักงานช่วยงานด้านธุรการ จำนวน 138 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การขาย การตลาด การเงินและการธนาคาร
  • อัตราค่าตอบแทนวันละ 500 บาท หรือ 620 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน 

2.พนักงานช่วยงานด้านสาธารณสุข จำนวน 700 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา หรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • อัตราค่าตอบแทนวันละ 750 บาท เดือนละไม่เกิน 25 วัน 

3.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 345 อัตรา

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
  • อัตราค่าตอบแทนชั่วโมงละ 200 บาท วันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง

คุณสมบัติทั่วไป

  1. มีสัญชาติไทย
  2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยบริสุทธิ์ใจ

กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร หรือ คลิ๊กได้ที่นี่ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักอนามัย ชั้น 4 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

ตั้งแต่วันที่ 9-20 ส.ค.64 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ โทร. 0 2245 2615 หรือ 0 2203 2810 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงาน กทม. เปิดสมัครคัดเลือก"พยาบาลวิชาชีพ-พนง.สาธารณสุข" จำนวนมาก