กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ

30 มิ.ย. 2564 | 11:57 น.

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง จำนวน 406 อัตราทั่วประเทศ เงินเดือน 18,000 บาท ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ให้มีงานทำและกระจายการจ้างงานลงสู่ระดับพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งรัฐบาลได้ให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจเร่งรัดดำเนินการรับสมัครและบรรจุเข้าปฏิบัติงานตามขั้นตอนให้เร็วที่สุด ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 406 อัตรา บรรจุในตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง เพื่อปฏิบัติภารกิจที่มีความสำคัญเร่งด่วนและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้จัดสรรอัตราพนักงานราชการเฉพาะกิจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่ แบ่งเป็น จังหวัดที่มีขนาดใหญ่จำนวน 26 จังหวัด ได้รับจัดสรรจังหวัดละ 6 อัตรา รวม 156 อัตรา ส่วนจังหวัดที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้รับการจัดสรรจังหวัดละ 5 อัตรา รวม 250 อัตรา

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจจำนวน 406 อัตรา ได้มอบอำนาจให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการได้ทันที และให้งดการเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้ กำหนดกรอบระยะเวลาให้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และดำเนินการการจ้างให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการเฉพาะกิจไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง และได้รับค่าตอบแทน 18,000 บาทต่อเดือน สิ้นสุดสัญญาจ้างงานไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะไม่มีการต่อสัญญาจ้าง ขณะนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดบางจังหวัดได้เริ่มประกาศเปิดรับสมัครแล้ว ดังนั้น ผู้ที่สนใจสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ 406 อัตราทั่วประเทศ