เปิดเอกสาร "สำนักงบประมาณ" โต้กลับ "กระทรวงสาธารณสุข" ปมทวงงบ 6.8พันล้าน 

29 ก.ค. 2564 เวลา 10:43 น.5.4k

เปิดเอกสาร "สำนักงบประมาณ" โต้กลับ "กระทรวงสาธารณสุข" ปมทวงงบแก้โควิด 6,800 ล้านบาท ค้าง 4 เดือน อ้าง จนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทําห้องปลอดเชื้อไม่ทันการณ์

วันที่ 29 ก.ค. 64 สำนักงบประมาณ ออกเอกสารข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข ทวงสํานักงบประมาณ 6,800 ล้านบาท แก้โควิด ระลอก ช่วงเดือนเมษายน 2564 ถูกดอง 4 เดือน จนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทําห้องปลอดเชื้อไม่ทันการณ์ ระบุว่า 

สํานักงบประมาณขอเรียนข้อเท็จจริง ดังนี้

1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 รับทราบโครงการเตรียมความพร้อมรับมือและ แก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ ระยะการระบาดรอบเดือนเมษายน 2564 และอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในกรอบวงเงิน 12,576,629,322 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 6,986,565,708 บาท

2. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือถึงสํานักงบประมาณ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เพื่อขอรับจัดสรรงบกลาง รายการดังกล่าว จํานวน 6,823,406,608 บาท โดยค่าใช้จ่ายที่ขอรับจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย ในดําเนินงาน โดยไม่มีรายการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์-ทําห้องปลอดเชื้อ (รายการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทําห้อง ปลอดเชื้อ ได้รับอนุมัติจากแหล่งเงินกู้ฯ จากสภาพัฒน์ฯ เรียบร้อยแล้ว ) ประกอบด้วย

  • ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่และคณะทํางาน /OT จํานวน 5,038,546,280 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาล ค่าอํานวยการ ค่าเช่าระบบหมอพร้อม ค่าจ้างเหมาบริการ จํานวน 1,096,060,440 บาท
  • ค่ายาที่ใช้ในการรักษาโรค COVID - 19 จํานวน 688,254,888 บาท - ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ปี 2563 (เพิ่มเติม) จํานวน 545,000 บาท

3. เนื่องจากการขอรับจัดสรรดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายในห้วงเวลา 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2564) ซึ่งจะต้องพิจารณารายละเอียดข้อมูลการเบิกจ่าย (จ่ายจริง) ในห้วง 6 เดือนแรก สํานักงบประมาณจึงมีความ จําเป็นต้องขอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมในรายการต่างๆ จากสํานักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 โดยเฉพาะค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานเสนอ ขอรับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าข้อเท็จจริงที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ผ่านมา

  • ตามข้อเท็จจริงกรณีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่จะเป็นไปตามการแบ่งผลัด ผลัดละ 8 ชั่วโมง (ใน 1 ผลัด ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 15 คน) การเบิกจ่ายจะเป็นไปตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด (แพทย์ อัตรา 1,500 บาท/คน/ผลัด พยาบาลและ บุคลากรอื่น อัตรา 1,000 บาท/คน/ผลัด) / แต่กรณีที่หน่วยงานเสนอขอรับจัดสรรครั้งนี้ จะใช้เกณฑ์อ้างอิงตาม จํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจึงเป็นผลให้มีค่าใช้จ่ายเกินกว่าความเป็นจริงในการรักษาตามผลัดของเจ้าหน้าที่
  • ครั้งนี้ สํานักงบประมาณจึงได้พิจารณาโดยใช้ประมาณการจ่ายจริงที่ผ่านมา โดยปรับลดงบประมาณ จํานวน (-) 2,146,690,900 บาท (จากคําขอ จํานวน 4,982,114,000 บาท) และได้ประสานหน่วยงานให้จัดทํา แผนการใช้จ่ายใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด และให้กระทรวง สาธารณสุขจัดทํารายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาและทําความตกลงกับสํานักงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ สํานักงบประมาณได้ตอบอนุมัติงบกลาง รายการดังกล่าว จํานวน 4,620,813,669 บาท เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

เปิดเอกสาร "สำนักงบประมาณ" โต้กลับ "กระทรวงสาธารณสุข" ปมทวงงบ 6.8พันล้าน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง