กระทรวงสาธารณสุข ทวงสำนักงบฯ 6,800 ล้านแก้โควิดระลอกเดือนเมษายน

22 ก.ค. 2564 เวลา 2:45 น.643

กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าทวงสำนักงบฯ 6,800 ล้านแก้โควิดระลอกสามเดือนเม.ย.หลังงบประมาณถูกดองเป็นเหตุจัดซื้อเครื่องมือแพทย์-ทำห้องปลอดเชื้อไม่ทันรับมือสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่วันที่ 8 ก.ค.2564 ถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เรื่อง ขอให้เร่งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิดระลอกเดือนเมษายน 2564

โดยหนังสือระบุ ว่า ตามหนังสือที่อ้างถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยา ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19 ระยะการระบาดระลอกเมษายน 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 6,823,406,608 - บาท (หกพันแปดร้อยยี่สิบสามล้านสี่แสนหกพันหกร้อยแปดบาทถ้วน) นั้น สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เรียนว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่มีการแพร่ระบาดระลอกเม.ย.ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน เม.ย.2564 ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในพื้นที่การระบาด เช่น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ค่ารักษาพยาบาลฯ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ป้องกันฯ เป็นจำนวนมาก


กระทรวงสาธารณสุข ทวงสำนักงบฯ 6,800 ล้านแก้โควิดระลอกเดือนเมษายน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการบรรเทา แก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอให้สำนักงบประมาณดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยเร่งด่วน


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง