svasdssvasds

ออมสินพักหนี้ เช็คคุณสมบัติและวิธีลงทะเบียนสินเชื่อเยียวยาธุรกิจ

19 ก.ค. 2564 เวลา 8:30 น. 12.0k

ออมสินพักหนี้ เช็ควิธีลงทะเบียนสินเชื่อลูกค้า SMEs และ รายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด หลัง ครม. มีมติให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือน ตรวจสอบขั้นตอนลงทะเบียน

 • จากกรณีที่ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs และ รายย่อยทั่วประเทศ ที่ถูกสั่งปิดกิจการตามประกาศของทางการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 2 เดือน

ประเภทธุรกิจที่ได้รับสิทธิ

 • สปาและนวด
 • สถานเสริมความงาม
 • บริการเพื่อสุขภาพ
 • ร้านค้าในห้างสรรพสินเค้าและอื่นๆ (ถ้ามีประกาศเพิ่มเติม)
 • รายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน (นโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมมาตรการ

1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SMEs ลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจห้องแถว ทั้งในนามบุคคลธรรมดา และในนามนิติบุคคล ที่สถานประกอบการต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย ที่เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการที่ต้องปิดกิจการอันเนื่องจากมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของทางการ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

3. ลูกหนี้ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องไม่เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPLs) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

วัตถุประสงค์มาตรการ

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดฯ

 

รายละเอียดความช่วยเหลือ

ให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือน (งวดเดือนสิงหาคมและกันยายน 2564)

 

เงื่อนไขหลังสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือ

เมื่อครบกำหนดพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 2 เดือน ให้ลูกหนี้จ่ายชำระเงินงวดตามสัญญาเงินกู้เดิม โดยเงินต้นและดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้ ให้ชำระในงวดสุดท้ายของสัญญา

 

ออมสินพักหนี้ เช็คคุณสมบัติและวิธีลงทะเบียนสินเชื่อเยียวยาธุรกิจ

การลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

 

เปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. กำหนดปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 16.30 น.

คำแนะนำวีธีการลงทะเบียน

 • ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน Android 4.0 ขึ้นไป / iOS 5.0 ขึ้นไป

• เข้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th โดยใช้เว็บเบราเซอร์ Google Chrome 26.0 / Edge 79.0 / Firefox 37.0 หรือ Safari 11.1

 • ขนาดของรูปภาพที่แนบต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB

ผู้ลงทะเบียนใช้บริการตกลงยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ระบบรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน จะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงการประมวลผล หรือการลบทิ้ง ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ถูกต้องตามความเป็นจริง ทุกประการ

 • ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ธนาคารฯ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับธนาคารฯ เพื่อใช้ในการลงทะเบียน

 

                      คลิกลงทะเบียน

 

กรอกรายละเอียด

 • เจ้าของกิจการ
 • ลูกจ้างนายจ้าง
 • กรอกเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก
 • ตรวจสอบข้อมูล

Bottom of Form

ออมสินพักหนี้ เช็คคุณสมบัติและวิธีลงทะเบียนสินเชื่อเยียวยาธุรกิจ

ที่มา: ธนาคารออมสิน