เงื่อนไขใหม่ ภูเก็ตเตรียมยกระดับคัดกรองทุกจังหวัด เริ่ม 20 ก.ค.นี้

18 ก.ค. 2564 เวลา 20:00 น. 363

จังหวักภูเก็ต ประกาศเตรียมยกระดับมาตรการควบคุมโควิด คัดกรอง ตรวจเข้ม บุคคลเข้า-ออกเเละที่มาจากทุกจังหวัด ฉีดวัคซีนครบโดส ผลตรวจเป็นลบ เริ่มวันที่ 20 ก.ค.นี้ เป็นต้นไป

จังหวัดภูเก็ตเตรียมยกระดับมาตรการ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปโดยมีสาระสำคัญของมาตรการดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน53 จังหวัดและพื้นที่ควบคุมจำนวน 10 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด 

การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค covid 19 ชนิดชิโนแวค ,ชิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็มหรือได้รับวัคซีนชนิด astrazeneca ,ไฟเซอร์, moderna ,Johnson & Johnson จำนวน 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรค covid 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วันและต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธีการ rt-pcr หรือวิธีการ Antigen test  ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ  ยกเว้นเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีจนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนและเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีการตรวจหาเชื้อ covid19 ด้วยวิธีการ rt-pcr หรือวิธีการ Antigen test  ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

2. ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ตผ่านด่านทางบกท่าฉัตรไชย ระหว่างเวลา 23:00-04:00 น.ของวันรุ่งขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 

 

3. ห้ามมิให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่นพนักงานราชการลูกจ้างส่วนราชการ เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยกเว้นมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนและต้องได้รับอนุญาต จากผู้บังคับบัญชา

4. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลซึ่งมีจำนวนรวมกันมากกว่า 150 คน

5. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ไม่ได้ประกอบกิจการเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ภายในเวลาที่กำหนดโดยให้มีการจำหน่ายและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ไม่เกินเวลา 21:00 น.

6. ร้านสะดวกซื้อ Supermarket ให้เปิดดำเนินการได้ เปิดตั้งแต่เวลา 04:00-23:00 น.

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง