ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมโควิด-19

10 ก.ค. 2564 เวลา 5:45 น. 1.1k

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศรายชื่อจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมโควิด-19 แบ่งเป็นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด , พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด, พื้นที่ควบคุม 25  จังหวัด และ พื้นที่เฝ้าระวังสูง 28 จังหวัด

วันนี้(10 ก.ค.64)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ ๔/๒๕๖๔ เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๒ จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

 

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ (๒) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหาร สถานการณ์โควิด - 19 โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกําหนดฯ

 

สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามบัญชีรายชื่อจังหวัด แนบท้ายคําสั่งนี้

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี 

 

ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19
   ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมโควิด-19 ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมโควิด-19 ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมโควิด-19 ราชกิจจานุเบกษาประกาศรายชื่อจังหวัดที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมโควิด-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง