เปิด 9 ข้อควรรู้ “คนละครึ่งเฟส 3” หากฝ่าฝืนถูกระงับสิทธิ-ชดใช้ค่าเสียหาย

14 มิ.ย. 2564 เวลา 10:24 น. 16.6k

เปิด 9 ข้อควรรู้  “คนละครึ่งเฟส 3” เงื่อนไขลงทะเบียนระบุชัด ผู้ได้รับสิทธิต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ ถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิด-19 พร้อมห้ามฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หากทำผิดถูกระงับสิทธิ-ชดใช้ค่าเสียหาย

14 มิ.ย.64 “คนละครึ่งเฟส 3” โครงการเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ได้เปิดให้ประชาชน 31 ล้านคนลงทะเบียนรับสิทธิวงเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการวันละ 150 บาทต่อคน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ล่าสุด ณ เวลา 16. 00 น. วันนี้(14 มิ.ย.) มีผู้ลงทะเบียนไปแล้วกว่า 21 ล้านคน จำนวนสิทธิ์คงเหลือ 8,929,857 สิทธิ

หากดูจากหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 ที่ให้ผู้ลงทะเบียนอ่านก่อนกดตกลงยินยอม พบว่า ในคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการและข้อห้ามมีการกำหนดข้อห้ามสำคัญไว้ 9 ข้อ ที่ผู้ลงทะเบียนควรรู้ ดังนี้

1. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ

2. ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิด 9 ข้อควรรู้  “คนละครึ่งเฟส 3”

3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องปฏิบัติตามสาระสำคัญของโครงการฯ รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และต้องมีคุณสมบัติตามที่โครงการฯ กำหนด

4. ห้ามผู้เข้าร่วมโครงการฯ กระทำการใด ๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อมาตรการและ/หรือโครงการของรัฐ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการฯ หรือมาตรการ/โครงการใด ๆ ของรัฐ

5. หากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่รัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระทำดังกล่าว โดยชดใช้ความเสียหายผ่านช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

6. กระบวนการพิจารณาและดำเนินการตาม ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อควรรู้  “คนละครึ่งเฟส 3”

7. ผู้ลงทะเบียนตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ และรับทราบว่าหากไม่ปฏิบัติตามหรือ ฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขของโครงการฯ จะต้องชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 30 วัน โดยกระบวนการพิจารณาและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

8. ผู้ลงทะเบียนรับทราบและยินยอมว่า ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ลงทะเบียนไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของโครงการฯ กระทรวงการคลังอาจพิจารณาระงับสิทธิตามโครงการฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และหากพบว่ามีการกระทำการดังกล่าวจริง ผู้ลงทะเบียนจะต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่กระทรวงการคลังภายใน 30 วัน ทั้งนี้ ให้การตัดสินของกระทรวงการคลังถือเป็นที่สุด

9. ผู้ลงทะเบียนรับทราบว่าการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย

ข้อควรรู้  “คนละครึ่งเฟส 3”

ที่มา: www.คนละครึ่ง.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง