svasdssvasds

ผลิตภัณฑ์สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

18 พ.ค. 2564 เวลา 7:25 น. 536

ปัจจุบัน ภาคเอกชนและบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งผู้บริโภคผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ซีพีเอฟ หรือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากบริษัทจะเน้นกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่คุณค่าแล้ว ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ

ตั้งแต่ปี 2552 ซีพีเอฟประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โดยนำหลักการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle Assessment) ตามมาตรฐานสากล ISO 14040 ISO 14044 และ ISO 14067 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์กว่า 790 รายการ ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์และฉลากลดโลกร้อน  

ผลิตภัณฑ์สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

ในปี 2563 ผลิตภัณฑ์ของซีพีเอฟ ได้รับฉลากลดโลกร้อน ในอาหารไก่เนื้อ ลูกสุกร สุกรขุน และผลิตภัณฑ์เนื้อหมู จากการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ ให้มีโภชนาการที่เหมาะสมกับความต้องการในการเจริญเติบโตของแต่ละช่วงวัย การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิต ทำให้ตลอดกระบวนการผลิตและการได้มาซึ่งวัตถุดิบ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอย่างต่อเนื่องสู่ “ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ”  รวมถึงผลิตภัณฑ์ซอสพริกและซอสมะเขือเทศ 8 รายการ ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์  

จากผลการดำเนินงานของซีพีเอฟ ในปี 2563 บริษัทฯบรรลุเป้าหมายรายได้สีเขียว โดย 32% ของรายได้มาจากผลิตภัณฑ์สีเขียว (CPF Green Revenue) ประกอบด้วย รายได้จาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฉลากลดโลกร้อน และฉลากวอเตอร์ฟุตพริ้นท์  โดยในปีที่ผ่านมาสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากลดโลกร้อนกว่า 1,418,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ผลิตภัณฑ์สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

ผลิตภัณฑ์สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้ ยังนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาเป็นแนวทางดำเนินงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดของเสียในกระบวนการผลิต มุ่งสู่เป้าหมายลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อม 25% ต่อหน่วยการผลิตเมื่อเทียบกับปีฐาน 2558 ภายในปี 2568 มีส่วนร่วมบรรเทาปัญหาโลกร้อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นสพ.ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 หน้า 23 ฉบับที่ 3,678 วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564