25 มิถุนายน 2021

สวทช. หนุนสตาร์ทอัพ Herbs Starter แก้ปัญหาเกษตรกร

17 May 2021 21:01 น.
อ่าน 113 ครั้ง

สวทช. หนุนสตาร์ทอัพ Herbs Starter แก้ปัญหาเกษตรกร

สวทช. หนุนสตาร์ทอัพ Herbs Starter พัฒนาแพลตฟอร์ม แก้ปัญหาเกษตรกร เพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนเกษตร ภายใต้อัตลักษณ์พื้นถิ่น GI OTOP Organic เชื่อมโยงลูกค้าเข้าถึงชุมชน พร้อมนำองค์ความรู้ เสริมรายได้ด้านท่องเที่ยวเชิงนิวเศน์


นางสาวอิสรีย์ นิตยสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท บอร์น อาร์ดีไอ เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “Herbs Starter” เป็นสื่อกลางที่ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรทั่วประเทศ ให้สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน แปรรูปสินค้าได้ตามต้องการ โดยแพลตฟอร์มนี้จะค้นหา ถ่ายทอด และส่งต่อเรื่องราวของสินค้า GI OTOP (Geographical Indications) คือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยในแต่ละพื่นที่ในประเทศไทย จะมีสินค้า OTOP ที่เรียกได้ว่าเป็นสมบัติชิ้นงามประจำพื้นที่ ที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถผลิตนอกพื้นที่ได้ เช่น กาแฟในป่า หมากเม่าจากเทือกเขา มะดันริมน้ำ ข้าวบนดอย กระเทียมน้ำแร่ และอีกมากมาย 

สวทช. หนุนสตาร์ทอัพ Herbs Starter แก้ปัญหาเกษตรกร

แพลตฟอร์ม Herbs Starter จะค้นหา ถ่ายทอด และส่งต่อเรื่องราวของสินค้า GI OTOP มีอัตลักษณ์โดด เด่นส่งตรงถึงมือลูกค้า เพื่อยกระดับสินค้าเกษตร GI OTOP และ Organic ของไทย และเป็นสื่อกลางสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ทราบความต้องการของผู้บริโภคในท้องตลาด และที่สำคัญคือในการสร้างแพลตฟอร์มนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งตลาดสินค้าชุมชน GI OTOP Organic รายแรกของเมืองไทย ที่สามารถช่วยชุมชนในการพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาดได้ และทดสอบตลาดขายจริงบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้น้อย เนื่องจากต้องลงทุนมากและเกษตรกรยังไม่มีความพร้อม 

แต่ในทางกลับกันหากเกษตรกรมีรายได้จากการขายสินค้าเกษตรนั้นๆ ผ่านทางช่องทางการตลาดจริงๆ เขาจะนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวัน ทำให้เกิดผลผลิตที่มากขึ้น และสร้างรายได้มากขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ GI เช่น กาแฟเทพเสด็จ ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ที่ปลูกใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ทำให้ต้นกาแฟค่อยๆ สะสมอาหาร เม็ดกาแฟจึงสมบูรณ์ และกาแฟมีกลิ่นหอมดอกไม้ป่า เป็นเอกลักษณ์ของกาแฟเทพเสด็จ ที่สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์ที่เกิดขึ้นได้เฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้น

สวทช. หนุนสตาร์ทอัพ Herbs Starter แก้ปัญหาเกษตรกร

"ปัญหาของเกษตรกร ส่วนใหญ่จะคล้ายๆ กัน ก็คือปลูกเก่ง แปรรูปขั้นต้นเก่ง แต่ว่ายังขายไม่ค่อยเก่ง แล้วที่สำคัญ เขาไม่รู้ความต้องการว่าตลาดต้องการอะไร ดังนั้นหน้าที่ของ Herbs Starter คือ ไปช่วยเขาคิด ช่วยเขาต่อยอดหรือแก้ปัญหาที่เขาติดขัดเล็กน้อย และเชื่อมโยงเขาสู่ตลาดได้จริงๆ โดยเฉพาะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่จะทำให้เข้าถึงสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะในปัจจุบันโลกของออนไลน์ได้เข้ามาเป็นส่วนนึงของชีวิต ทำให้วิถีการใช้จ่ายได้เปลี่ยนไปมาก ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้เพียงปลายนิ้ว และสามารถดูข้อมูลได้ว่าสินค้านี้มาจากไหน แหล่งผลิตจากที่ใด และสินค้าที่ลูกค้าได้เลือกซื้อก็มีการรับรองและคัดสรรมาอย่างดี”

ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 พบว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไปมาก ไม่นิยมออกมาซื้อสินค้าตามสถานที่ท่องเที่ยว หรือแม้แต่ในชุมชนต่างๆ ต่างหันมาซื้อสินค้าทางออนไลน์ และต้องมีการบริการที่รวดเร็ว และสินค้าต้องมีมาตรฐานเพื่อรับประกันสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนจากสินค้าที่เป็นของฝาก มาเป็นสินค้าที่สามารถใช้ หรือ รับประทานได้  เช่น มะเขือเทศเชอร์รี่ มะขามคลุกน้ำตาลไร้เมล็ด ขนมปังลำไย และกาแฟเทพเสด็จ ผู้สนใจสามารถเข้าไปรับชมเรื่องราวของสินค้าและสั่งซื้อได้ที่ www.facebook.com/herbsstarter

สวทช. หนุนสตาร์ทอัพ Herbs Starter แก้ปัญหาเกษตรกร

การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 2563 (SUCESSS 2020) นั้น เพื่อต้องการหาโอกาสและช่องทางเปลี่ยนแปลงธุรกิจจากรูปแบบ SMEs ให้เป็นสตาร์ทอัพด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมีทิศทาง พร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนผู้ประกอบการในสายเทคโนโลยีต่างๆ เช่น บริการทางขนส่ง ระบบบริการตลาด และการเงิน รวมถึงได้พบที่ปรึกษาที่สามารถปรับรูปแบบธุรกิจ และเพิ่มโอกาสในการพบปะกับกลุ่มนักลงทุนต่างๆ ทำให้ธุรกิจเติบโตก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้น 

ปัจจุบันได้มีการทดสอบรูปแบบธุรกิจ Herbs Starter ร่วมกับโครงการ AGTECH4OTOP ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยสามารถสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลไม้ ต.ท่าทราย ซึ่งจำหน่ายมะดันแช่อิ่มและมะดันอบแห้ง ทำยอดขายได้ถึง 1 แสนบาทต่อเดือน เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ จนปัจจุบัน Herbs Starter จัดอยู่ในส่วนของ e-market place ของ AGTECH Startup Lanscape ของ NIA เรียบร้อย

แพลตฟอร์มพัฒนาธุรกิจและสร้างนวัตกรรมตลาดสินค้าเพื่อชุมชน ภายใต้ชื่อ “Herbs Starter” ผลงานหนึ่งในสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 2563 หรือ SUCCESS 2020  ดำเนินงานโดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น GI OTOP Organic รายแรกของไทย พัฒนาต่อยอดให้เกษตรกรขับเคลื่อนธุรกิจได้เอง พร้อมเชื่อมโยงลูกค้าให้เข้าถึงชุมชน และสามารถนำองค์ความรู้กลับไปสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนยีน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend