ม.หอการค้าไทย จัดโปร ผ่อนค่าเทอม ลดค่าหน่วยกิตป.โท-เอก สู้โควิด 

08 พฤษภาคม 2564

ม.หอการค้าไทย จัดโปรโมชั่น ผ่อนค่าเทอม ลดค่าหน่วยกิต นักศึกษาป.โท-เอก สู้โควิด-19 

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือทั้งนักศึกษาปัจจุบันและผู้สมัครใหม่ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 1. การแบ่งชำระค่าเล่าเรียนแต่ละเทอมได้สูงสุด 5 งวด โดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ

2. ส่วนลด 5% ของค่าหน่วยกิตในเทอมถัดไป สำหรับผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด 3. ส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตสำหรับศิษย์เก่าตลอดหลักสูตร และ ส่วนลด 10% ของค่าหน่วยกิตสำหรับเครือญาติศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน ใน 2 ภาคการศึกษาแรก

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์

“นักศึกษาและผู้สมัครหลายคนได้รับผลกระทบทั้งด้านธุรกิจ อาชีพการงาน รวมถึงผลกระทบด้านสุชภาพและจิตใจ ซึ่งการฟื้นฟูธุรกิจ หรือการหางานทำใหม่ อาจจำเป็นต้องมีการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ด้วยการ re-skill หรือ up-skill เพื่อพร้อมนำความรู้ที่ได้ไปใช้ทันที

การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ จึงไม่ควรหยุดนิ่ง เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความทันสมัยเชิงนวัตกรรม และเน้นการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมให้ผู้เรียนนำเนื้อหาไปใช้ในธุรกิจและในอาชีพได้ทันที”

ม.หอการค้าไทย จัดโปร ผ่อนค่าเทอม ลดค่าหน่วยกิตป.โท-เอก สู้โควิด 

ตัวอย่างเช่น การตลาดออนไลน์, Design Thinking, Business Model Canvas, Agile mindset, Fintech, AI/Robotic, Data Analytics, ฯลฯ นักศึกษาจะเรียนกับอาจารย์ที่เป็นมืออาชีพในวงการโดยตรง นอกจากนี้ การเรียนยังมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างเครือข่ายสายสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เรียน รุ่นพี่รุ่นน้อง เพื่อการสนับสนุนทางธุรกิจซึ่งกันและกันได้ทันที และในอนาคต เรายังมีชมรมต่างๆ ตามความสนใจ เช่น ชมรมนักลงทุน ชมรม marketplace ชมรมกินเที่ยว ฯลฯ รวมถึงคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีอีกจำนวนมาก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :