svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วราวุธ มอบ คพ. สนับสนุนหนุน อปท.จัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ

26 เมษายน 2564

วราวุธ มอบ คพ. สนับสนุนหนุน อปท.จัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ คพ. ติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พร้อมทั้งสร้างความพร้อมให้กับ อปท.ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจากการประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียแบบกลุ่มอาคาร จำนวน 149 แห่ง มีเดินระบบปกติและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งได้ จำนวน 125 แห่ง ไม่เดินระบบ เนื่องจากระบบชำรุด/อยู่ระหว่างการปรับปรุง จำนวน 21 แห่ง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง และมีระบบบำบัดน้ำเสียที่คุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านตามค่ามาตรฐานระบายน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน จำนวน 34 แห่ง

 

 

วราวุธ มอบ คพ. สนับสนุนหนุน อปท.จัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ

 

นายอรรถพล กล่าวว่า จากการตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจัดการน้ำเสียชุมชนของ อปท. ประกอบด้วย 1) ขาดการสนับสนุนในการบริหารจัดการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ขาดการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียชุมชน 4) ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบน้อยกว่าที่ออกแบบไว้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย และ5) ขาดการเดินระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ

วราวุธ มอบ คพ. สนับสนุนหนุน อปท.จัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ

คพ.ให้ข้อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเสียในเบื้องต้นให้กับ อปท. 1) มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการระบบการจัดการน้ำเสียโดยเฉพาะ หรือให้องค์การจัดการน้ำเสียหรือว่าจ้างเอกชนเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบ เพื่อให้การเดินระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การประเมินประสิทธิภาพการเดินระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนเบื้องต้น และ 3) ผลักดันให้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับค่าบริการบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว

                วราวุธ มอบ คพ. สนับสนุนหนุน อปท.จัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ

               

 

ทั้งนี้  มี อปท. เสนอแผนงาน/โครงการการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียใน 5 พื้นที่ ได้แก่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง 2) เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 3) เทศบาลเมืองมหาสารคาม 4) เทศบาลเมืองพะเยา และ 5) เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดย คพ.จะดำเนินการการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมให้กับ อปท.ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้แผนแม่บทการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศไทยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ อปท. สามารถบริหารงานระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป นายอรรถพล กล่าว

วราวุธ มอบ คพ. สนับสนุนหนุน อปท.จัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั่วประเทศ