ด่วน"กระทรวงวัฒนธรรม" เปิดรับสมัครสอบรับราชการ103อัตรา

03 ก.พ. 2564 | 03:00 น.

ด่วน กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการ นักวิชาการเงินและบัญชี นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการรวม 103 อัตรา เริ่มรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 9 ก.พ.ถึง 4 มี.ค.นี้

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ)โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(สป.วธ.)เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)จำนวนทั้งหมด 103 อัตรา

 

แบ่งเป็นตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 8 อัตรา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 25 อัตราและนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 70 อัตรา   โดยคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

 

เช่น มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี  และไม่มีลักษณะต้องห้าม เช่น เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออกเพราะกระทำผิดตามวินัยตามพ.ร.บ.ฉบับนี้หรือกฎหมายอื่น  เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

 

นอกจากนี้ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เช่น เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีตามสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นผู้สอบผ่านการการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 

 

โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน(ภาค ก) ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร(สด.8 หรือสด.43)  

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับการสอบแบ่งเป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย) ซึ่งผู้สมัครสอบในตำแหน่งใด จะต้องสอบเฉพาะตำแหน่งนั้นตามที่ได้กำหนดไว้และการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น ซึ่งผู้ที่จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ทั้งนี้เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เวบไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com/หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม   

 

ทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.)จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบวันที่ 10 มีนาคม 2564 ทางเวบไซต์ http://m-culture.thaijobjob.com/ หรือ www.m-culture.go.th/personnel หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”และจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่จะใช้เฉพาะตำแหน่งในวันที่ 20 มีนาคม 2564  

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงวัฒนธรรม ไม่ห้ามนำท่ารำไทยไปใช้ในเกม “Home Sweet Home”

เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง ร.10” วธ.เตรียมจัดนิทรรศการ "พระราชกรณียกิจ 11 ด้าน"

รมว.วธ.สั่งเข้มเฝ้าระวัง“โคโรนา” แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมทั่วปท.

วธ.เสนอ“เมืองเชียงใหม่”ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2563

วธ. ระดมวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศขับเคลื่อนชุมชน