สร้างครูการเงิน “ปันสุข” คนในหมู่บ้าน

26 มิ.ย. 2563 เวลา 12:39 น.135

ปิดทองหลังพระฯ ดึงแบงค์ชาติ ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปั้นครูการเงินน่าน หวังนำความรู้ทางการเงินไปสอนคนในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันปิดทองหลังพระและสืบสานแนวพระราชดำริ กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดน่าน จัดอบรมครูการเงิน ให้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการทางการเงินให้กับแกนนำชาวบ้าน ผู้นำกลุ่มอาชีพในพื้นที่ต้นแบบของปิดทองหลังพระฯ จังหวัดน่าน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ ท่าวังผา สองแควและเฉลิมพระเกียรติ รุ่นแรกจำนวน 24 คน  

ผู้เข้าร่วมอบรมครูการเงิน ได้เรียนรู้ด้านเงินฝาก การออมและการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ การแก้หนี้ การทำบัญชีรับจ่ายครัวเรือน ต้นทุนอาชีพและการผลิต คาดหวังได้อาสาสมัครครูการเงินของชุมชน ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการบริหารจัดการการเงินที่ดี ลดโอกาสเป็นหนี้ให้กับคนในชุมชน 

สร้างครูการเงิน “ปันสุข” คนในหมู่บ้าน

“ปิดทองหลังพระฯ คาดหวังให้ผู้ครูการเงินไปสอนหรือให้คำแนะนำกับญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ให้มีความรู้เรื่องการจัดการทางการเงิน รู้เท่าทันความเปลี่ยนไปของโลก สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ”

เห็นได้ชัด โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 เรื่องการเงินเป็นสิ่งสำคัญมาก หากไม่มีเงินออมฉุกเฉินหลายครอบครัวลำบาก ดังนั้นการจัดการทางการเงินที่ดีเป็นเรื่องหนึ่ง ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ครอบครัว หรือธุรกิจในชุมชนได้ โดยเริ่มจากทำจากจุดเล็กๆ ค่อยๆปรับตัว ไป

สร้างครูการเงิน “ปันสุข” คนในหมู่บ้าน

ทั้งนี้สถาบันฯได้วางแนวทางร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดน่านในการติดตามให้คำแนะนำให้กับครูการเงินและถอดความรู้เพื่อนำไปขยายผลให้กับพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระฯ ที่อื่น นายการัณย์กล่าวทิ้งท้าย

แท็กที่เกี่ยวข้อง