มท.สั่งศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ สร้างการรับรู้ 'พรก.ฉุกเฉิน'

09 พ.ค. 2563 เวลา 10:32 น.233

มท.สั่งศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อกำหนดพรก.ฉุกเฉิน

9 พ.ค.63  ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้จังหวัดทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 6) และคำสั่งศบค. ที่ 2/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด

 

มท.สั่งศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ สร้างการรับรู้ 'พรก.ฉุกเฉิน'

เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจตรงกันและปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งให้รับเรื่องการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และเบาะแสผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการข้างต้น เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแก้ไขปัญหาและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เบ็ดเสร็จภายในจังหวัด กรณีหากพบปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดที่เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้รายงาน ศบค. มท. ทราบ
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง