"ชลบุรี"เข้มห้ามดื่มเหล้านอกเคหสถานโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนโทษคุก 1 ปี

11 เม.ย. 2563 เวลา 14:28 น. 3.2k

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ผู้กํากับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดชลบุรี ออกคําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี  มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โดยมีสาระสำคัญ คือ

1. ให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับ อนุญาตให้ขายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยสามารถจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้

2. ห้ามจําหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยน สุรา สุราแช่ สุรากลั่น หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม แอลกอฮอล์ ทุกประเภท ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

3. ห้ามเคลื่อนย้าย ลําเลียง หรือขนส่ง สุรา สุราแช่ สุรากลั่น หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม แอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 หรือไม่ก็ตาม ด้วยยานพาหนะ ชนิดใดๆ ผ่านและ/หรือเข้ามา ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยเด็ดขาด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เว้นแต่เป็นการเคลื่อนย้าย ลําเลียงหรือขนส่งผ่านไปยังจังหวัดอื่น

อย่างไรก็ตามยกเว้นการเคลื่อนย้าย ลําเลียง หรือขนส่ง แอลกอฮอล์ความเข้มข้น ไม่ต่ํากว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์สําหรับใช้ทางการแพทย์ และแอลกอฮอล์ที่ใช้เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง

4. ห้ามผู้ใดดื่มสุรา สุราแช่ สุรากลั่น หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ ภายนอกเคหสถาน โดยเด็ดขาด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และให้ปฏิบัติตามมาตรการในการ ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ที่จังหวัดชลบุรีกําหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

"ชลบุรี"เข้มห้ามดื่มเหล้านอกเคหสถานโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนโทษคุก 1 ปี

"ชลบุรี"เข้มห้ามดื่มเหล้านอกเคหสถานโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนโทษคุก 1 ปี

แท็กที่เกี่ยวข้อง