ผู้ว่าฯนครปฐม สั่งร้านสะดวกซื้อห้ามขายเหล้า

01 เม.ย. 2563 เวลา 23:39 น. 6.0k

ผู้ว่าฯนครปฐม สั่งร้านสะดวกซื้อห้ามขายเหล้า เลี่ยงไวรัสร้ายโควิด

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 12/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดนครปฐม

 

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพรราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับโรคดังกล่าว และพื้นที่จังหวัดนครปฐมมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและพบผู้สัมผัสที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และข้อ 7 (1) ข้อ 11 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 มีนาคม พศ. 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ร้านสะดวกซื้อทุกแห่ง ดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)  ดังนี้

- จัดให้มีจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการ ผู้ปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ

- ดูแลสุขลักษณะอาคารสถานที่ อุปกรณ์ สิ่งของ เครื่องใช้ให้สะอาด ไม่เป็นแหล่แพร่กระจายเชื้อโรคด้วยการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ อุปกรณ์ เครื่องใช้และจุดที่มีการใช้ร่วมกัน โดยเฉพาะ จุดชำระเงิน ทั้งนี้ ควรทำความสะอาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด หรือสารฆ่าเชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ 70% น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนผสมของคลอรีน เป็นต้น

   - จัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาด (แอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์เจล) ไว้ในบริเวณพื้นที่ประตูทางเข้า – ออก

- จัดระยะห่างของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกร้นสะดวกซื้อให้มีระยะห่างเกิน 1 เมตร ขึ้นไป

- ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการปฏิบัติงาน ทำความสะอาดมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก

- ผู้ใช้บริการต้องมีการป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและทำความสะอาดมือก่อนเข้าใช้บริการ

 

ข้อ 2 ขอความร่วมมือร้านสะดวกซื้อทุกแห่ง งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

ข้อ 3 หากผู้ประกอบกิจการตามข้อ 1 และข้อ 2 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม อาจใช้อำนาจตามมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 - 30 เมษายน พ.ศ. 2563 

 ผู้ว่าฯนครปฐม สั่งร้านสะดวกซื้อห้ามขายเหล้า

 ผู้ว่าฯนครปฐม สั่งร้านสะดวกซื้อห้ามขายเหล้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง