การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดเสวนา "ก้าวสู่ EEC จังหวัดระยอง : ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า"

21 พ.ค. 2561 เวลา 4:46 น. 468
วันที่ 17 พ.ค. 2561 เวลา 09.30 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. เป็นประธานเปิดเสวนา "ก้าวสู่ EEC จังหวัดระยอง : ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า" โดยมี นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมงานและได้รับเกียรติจาก นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง, นายธนินทร์ ทรัพย์บุญเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน), นายประกาญจน์ วงศ์พุฒิ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 3, นายศรัณย์พงศ์ อาชว์สุนทร ผู้ช่วยผู้ว่าการวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าร่วมเสวนา ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาพื้นที่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard มีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมการลงทุน ยกระดับเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตได้ในระยะยาว ซึ่งในระยะแรกดำเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง ให้เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก รองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี ตระหนักและให้ความสำคัญกับโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง เชื่อถือได้ อีกทั้งได้พัฒนาระบบงานบริการให้มีความทันสมัย สามารถรองรับการขยายความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการขนส่ง และชุมชนเมืองใหม่ ภายใต้นโยบาย PEA 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก้าวสู่การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future )

โดยมีแผนงานรองรับ 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 รองรับแผนปฏิบัติการด้านธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟให้มีความเพียงพอ มั่นคง เชื่อถือได้ลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องและเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น มิติที่ 2 รองรับแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้า, รองรับรถไฟความเร็วสูงท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือมาบตาพุด มิติที่ 3 รองรับแผนพัฒนาเขตนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและดิจิตัล โดยการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า พัฒนาระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าในเขต EECd และ EECi มิติที่ 4 รองรับแผนปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว โดยพัฒนาสำนักงานทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในงานบริการผ่าน Mobile Application

สำหรับโครงการ EEC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการ 11 โครงการ ตามแผนงานรองรับทั้ง 4 มิติ วงเงินงบประมาณ 19,318 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะมีการพัฒนาเติบโตในอนาคตได้อย่างเพียงพอและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการ EEC การจัดงานเสวนา "ก้าวสู่ EEC จังหวัดระยอง : ทิศทางอุตสาหกรรมกับความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้า" วันนี้จะช่วยทำให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองได้เป็นอย่างดี


2 3 4 5 6 7

……………….
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
"กฟภ."คว้ารางวัลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นฯที่มีขนาดกองทุนใหญ่กว่า 10,000 ล้านบาท
กฟภ.ส่งมอบโครงการ PEA LEDณ พระธาตุเรณูจ.นครพนม


ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง