ขนส่งผ่อนเกณฑ์ “คนขับรถรับจ้าง” ใช้ใบขับขี่ยื่นจดทะเบียนได้

05 พ.ค. 2567 | 23:30 น.

กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบใหม่ ผ่อนเกณฑ์คนขับรถรับจ้างใช้ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาต เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อให้กรมการขนส่งทางบกสามารถควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถและการใช้รถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยในการโดยสาร

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก ระบุเหตุผลว่า ที่ผ่านมาปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มิได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้ครอบครองในใบคู่มือจดทะเบียนรถ เนื่องจากเป็นรถของบุคคลอื่น เช่น บิดา มารดา สามีหรือภรรยา หรือเพื่อนร่วมงานที่ยินยอมให้ใช้รถสำหรับประกอบอาชีพ ทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบดังกล่าวให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถใช้ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในประเภทที่ใช้แทนกันได้ที่ยังไม่สิ้นอายุของผู้ที่จะขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนได้ จึงได้นำมาเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนจะมีการประกาศระเบียบออกมามีผลบังคับใช้ต่อไป

สำหรับหลักการของ (ร่าง) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีดังนี้

1. เพิ่มความเป็นวรรคสองของข้อ 6 (การขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนรถ) 

ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถคันที่ขอรับความเห็นชอบในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มิใช่เป็นผู้ขับรถคันที่ขอรับความเห็นชอบ ให้ใช้หลักฐานใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในประเภทที่ใช้แทนกันได้ ที่ยังไม่สิ้นอายุ ของผู้ที่จะขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการขอรับความเห็นชอบได้

2. เพิ่มความเป็นวรรคสองของข้อ 9 (การดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถ)

ในกรณีที่ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถคันที่จะขอจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มิใช่เป็นผู้ขับรถคันที่จะขอจดทะเบียน ให้ใช้หลักฐานใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะหรือใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกในประเภทที่ใช้แทนกันได้ ที่ยังไม่สิ้นอายุ ของผู้ที่จะขับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนได้

3. กำหนดบทเฉพาะกาล

โดยให้นำความในข้อ 16/1 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และ 16/2 ของระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 มาใช้กับการขอรับความเห็นชอบหรือการขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ขับรถมิใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองรถโดยอนุโลม

อ่านรายละเอียด : (ร่าง) ระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการทางทะเบียนและภาษีสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....