svasdssvasds

กระทรวงดิจิทัลฯนำร่องเปิดใช้“เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน” 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ

04 ก.พ. 2560 เวลา 7:00 น.
กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม นำร่องเปิดใช้ “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน” 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมติดตั้งครบตามเป้าหมาย 24,700 หมู่บ้านภายใน ธ.ค. 60 ชู “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน” เป็นตัวเชื่อมเทคโนโลยีดิจิทัลกับคนในชุมชนสร้างความยั่งยืน

[caption id="attachment_128736" align="aligncenter" width="503"] ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์[/caption]

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2560) ณ เทศบาลตำบลจุน อ.จุน จ.พะเยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ) โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการใช้งานโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง หรือ FTTx  นำร่อง “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน” ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที เข้าร่วมพิธีเปิดฯ ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับชุมชน โดยการนำระบบ e-Commerce สู่ชุมชน เกิดการสร้างงานนำไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจในท้องถิ่น ระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ส่งผลให้การรักษาพยาบาลทั่วถึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และระบบ e-Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ การรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกที่ให้กับชุมชน รวมถึงบริการภาครัฐ e-Government เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดเวลาในการทำธุรกรรมต่างๆของประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจและสังคมที่เติบโตอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนในท้องถิ่น

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เป็นนโยบายหลักของรัฐบาล ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่ง “เน็ตประชารัฐ” จะเป็นการสร้างถนนดิจิทัลด้วยเคเบิลใยแก้วความเร็วสูงไปสู่หมู่บ้าน ในพื้นที่ไม่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์และยังไม่มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งบริการภาครัฐให้กับประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทำให้เกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การนำร่องเปิดใช้งานในครั้งนี้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx) จำนวน 99 หมู่บ้านแรก ใน 13 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ 33 หมู่บ้าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 หมู่บ้าน ภาคตะวันออก 12 หมู่บ้าน ภาคกลาง 12 หมู่บ้าน และภาคใต้ 15 หมู่บ้าน ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps (Download/Upload)  พร้อมกับได้จัดจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ภายใต้ชื่อ “เน็ตไร้สายเพื่อประชาชน” อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า นอกจากการจัดกิจกรรมเปิดใช้งานนำร่อง “เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้าน” แล้ว เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้อินเทอร์เน็ตสร้างประโยชน์ร่วมกัน เพื่อความกินดี อยู่ดี ของชุมชน ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมจากสถาบันวิชาการของ ทีโอที สำหรับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั้งผู้นำชุมชน กลุ่มด้านการศึกษา กลุ่มด้านสาธารณสุข และกลุ่มเศรษฐกิจ ทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยว เป็นต้น ด้วยการจัดทำหลักสูตรอบรมการใช้อินเทอร์เน็ต การใช้งาน Google App. การเปิดร้านค้าออนไลน์ การใช้งาน youtube และการรู้ทันภัยไซเบอร์ ซึ่งในการอบรมจะมีการสร้าง Facebook ของกลุ่มในชุมชน เพื่อให้ชุมชนในแต่ละกลุ่มได้ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างชุมชนและนอกชุมชนนำไปสู่การพัฒนาการใช้สื่อ Social Media ในการซื้อขายออนไลน์ เพื่อสร้างชุมชนให้เข็มแข็งด้วยคนในชุมชน ทั้งนี้ หลักสูตรที่อบรมจะจัดทำเป็นหลักสูตร e-Learning  เพื่อ upload ขึ้นบน Website เน็ตประชารัฐ เพื่อให้ชุมชนสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตนเอง รวมถึงการจัดพื้นที่เพื่อสาธิตการใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ และด้านการให้บริการของภาครัฐซึ่งสามารถให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างง่ายดาย ทุกที่ ทุกเวลา ช่วยประหยัด ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชน

ด้านนายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หรือ โครงการเน็ตประชารัฐ ว่า ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศประกวดราคาการจัดซื้ออุปกรณ์รองรับโครงการฯ 5 รายการ ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการ คือ ประกาศขายแบบ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2560 จากนั้นยื่นเอกสารเสนอราคาพร้อมลงนามข้อตกลงคุณธรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และคาดว่าจะลงนามสัญญาประมาณต้นเดือนมีนาคม 2560 จากนั้นประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 จะดำเนินการติดตั้งได้และส่งมอบได้จำนวนประมาณ 3,000 หมู่บ้าน ซึ่งจะดำเนินการติดตั้งและส่งมอบทุกเดือนโดยคาดว่าภายในเดือนธันวาคม 2560 จะติดตั้งครบ 24,700 หมู่บ้านตามเป้าหมาย

“นอกจากนั้นในการลงพื้นที่เปิดการใช้งาน เน็ตประชารัฐ 99 หมู่บ้านนำร่อง ครั้งนี้ ยังได้แวะเยี่ยมชมศูนย์ดิจิทัลชุมชนอีก 2 แห่งด้วย ได้แก่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และศูนย์ดิจิทัลชุมชน อบต.หนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งทั้งสองศูนย์ฯ มีความโดดเด่นด้านการส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์ ทั้งกลุ่ม SMEs กลุ่ม OTOP และสินค้าชุมชน ตลอดจนงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ จึงถือเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลกับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการติดตั้งโครงข่ายเน็ตประชารัฐครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จะทำให้คนในชุมชนทุกชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการดำรงชีวิตได้ทุกมิติ ทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การศึกษา การสาธารณสุข การท่องเที่ยว การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งการกินดี อยู่ดี อย่างยั่งยืนต่อไป”  ดร.พิเชฐฯ กล่าวทิ้งท้าย
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด