BDMS โชว์กำไรปี 66 กวาด 1.44 หมื่นล้าน โต 14% ปันผล 0.35 บาท ขึ้น XD 6 มี.ค.

22 ก.พ. 2567 | 01:12 น.

BDMS เผยผลประกอบการปี 66 กำไรสุทธิ 14,375 หมื่นล้านบาทโต 14% ส่วนไตรมาส 4/66 กำไร 3,952 ล้านบาท โต 27% รับรายได้ผู้ป่วยต่างชาติ-ผู้ป่วยไทยเพิ่มขึ้น เคาะปันผล 0.35 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 6 มี.ค.67

บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)หรือ BDMS รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 มีรายได้รวมจำนวน 102,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,143 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% จากปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของศูนย์การแพทย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence - COE) ประกอบกับการเติบโตของรายได้ผู้ป่วยชาวต่างชาติ 23% และรายได้ผู้ป่วยชาวไทย 6% จากปี 2565 ทั้งนี้รายได้ผู้ป่วยชาวไทย หากไม่รวมรายได้เกี่ยวกับ COVID-19 (Thai-NonCOVID-19) เพิ่มขึ้น 22% ในปี 2566 

บริษัทและบริษัทย่อยมี EBITDA จำนวน 24,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% และมีกำไรสุทธิจำนวน 14,375.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.03% จากปี 2565
 

ส่วนผลการดาเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 26,726 ล้านบาทเติบโต 12% จากไตรมาส 4/2565 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่ารักษาพยาบาล 12% โดยมีการเติบโตที่ดีจากรายได้ผู้ป่ วยชาวต่างชาติ 18% และรายได้จากผู้ป่วยชาวไทย 10% จากไตรมาส 4/2565 

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จำนวน 6,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% และมีกำไรสุทธิจำนวน 3,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27% จากไตรมาส 4/2565 จากการเติบโตของผู้ป่วยไทยและต่างชาติประกอบกับการบริหารเงินที่ดีส่งผลให้รายได้ทางการเงินเพิ่มขึ้นและดอกเบี้ยจ่ายลดลง

อนุมัติเงินปันผลปี 66 ที่ 1.11 หมื่นล้าน หุ้นละ 0.70 บาท

นอกจากนี้คณะกรรมการ ฯ ได้อนุมัติจัดสรรเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 15,892,001,895 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 11,124 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณ 77.4% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
 

โดยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการเดือน มกราคม-มิถุนายน 2566 ซึ่งจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (Non -BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเป็นเงินปันผลที่เสนอจ่ายเพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) คิดเป็นเงินรวม 5,562 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 มีนาคม 2567) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.