โอกาสพลิกพอร์ตพุ่งทะยานกับกองทุนหุ้นเทคฯ ระดับโลก

22 ก.พ. 2567 | 00:20 น.

โอกาสพลิกพอร์ตพุ่งทะยานกับกองทุนหุ้นเทคฯระดับโลก KT-TECHNOLOGY-A l KT-TECHNOLOGY-SSF

กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดสะสมมูลค่า) และ (ชนิดเพื่อการออม)
ระดับความเสี่ยง: 7 ความเสี่ยงสูง

IPO : 19-27 ก.พ. 2567
 

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

  • เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-USD (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
  • กองทุนรวมหลักมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวโดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่ ที่มีการพัฒนา/หรือจะมีการพัฒนา ด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการหรือการให้บริการ หรือที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าหรือการพัฒนาเทคโนโลยี
  • มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

    

เปิดบัญชีคลิกเลย! https://info.krungthai.com/rgq8

ลงทุน KT-TECHNOLOGY-A คลิก https://info.krungthai.com/Ge6q?ref=KT-TECHNOLOGY-A
ลงทุน KT-TECHNOLOGY-SSF คลิก https://info.krungthai.com/Ge6q?ref=KT-TECHNOLOGY-SSF
พิเศษ! รับบัตรของขวัญโลตัสสูงสุด 45,000 บาท* เมื่อลงทุนกองทุน KT-TECHNOLOGY-A ช่วง IPO 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางธนาคารกำหนด

คำเตือน : ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | การลงทุนในบริษัทดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน | กองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน | ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยงและศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF ก่อนการตัดสินใจลงทุน กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษีจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน