svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

หุ้น NOK จ่อถูกเพิกถอนจากตลาดหุ้น เหตุไม่ส่งงบ ขีดเส้น 2 ต.ค.67

18 กันยายน 2566

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งขึ้นเครื่องหมาย NC หุ้นนกแอร์ "NOK" เข้าข่ายถูกเพิกถอน หากไม่ส่งงบการเงินภายใน 2 ตุลาคม 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งดำเนินการกับ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK กรณีบริษัทเข้าข่ายต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน (NC ปีที่ 3)  โดยระบุดังนี้

ตามที่บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (NOK) เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานปีที่ 2 (NC ปีที่ 2) และยังไม่สามารถแก้ไขเหตุอาจถูกเพิกถอนได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศชื่อ NOK เป็นบริษัทที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานปีที่ 3 (NC ปีที่ 3) มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ NOK ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
 

ปัจจุบัน NOK ยังคงมีเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจึงมีหน้าที่แก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุ โดยมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการ ดังนี้

  •  เหตุเพิกถอน กรณีบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าศูนย์ ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุ 8 กันยายน 2567
  • เหตุเพิกถอน กรณีไม่นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุ 2 ตุลาคม 2567

ทั้งนี้แนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานหรือฐานะการเงินที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน กำหนดระยะเวลาฟื้นฟูกิจการแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1) ช่วงดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไป มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะประกาศรายชื่อทุก 1 ปี และ

(2) ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย มีระยะเวลา 2 ปี เมื่อบริษัทจดทะเบียนดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปแล้วตาม (1)

หากบริษัทจดทะเบียนไม่สามารถดำเนินการให้เหตุเพิกถอนหมดไปหรือมีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทต่อไป