ก.ล.ต.เผยอยู่ระหว่างพิจารณาให้ STARK เลื่อนส่ง Special Audit ตามขอหรือไม่

18 ก.ค. 2566 | 06:33 น.

ก.ล.ต.เผยอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะขยายเวลา ตามที่ STARK ขอเลื่อนส่งผลตรวจสอบ Special Audit ครั้งที่ 2 เป็นวันที่ 29 ก.ย.2566 หรือไม่ หลังจากแจ้งว่ายังไม่แล้วเสร็จ โดยคืบหน้าในแต่ละส่วน 50-70%

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (STARK) นำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (extended-scope special audit) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ได้ขอขยายระยเวลาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม STARK แจ้งว่า ผลการตรวจสอบที่นำส่งมาแล้วนั้น ยังไม่แล้วเสร็จ โดยมีความคืบหน้าในแต่ละส่วนประมาณร้อยละ 50 – 75  

 

ทั้งนี้ STARK แจ้งว่า เนื่องจาก ก.ล.ต. มีคำสั่งอายัดทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท แม้ว่าคำสั่งดังกล่าวจะไม่ได้ทำให้กลุ่มบริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งหมด แต่ทำให้เกิดข้อจำกัดต่าง ๆ อีกหลายประการ บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบพิเศษให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ตามที่ ก.ล.ต. สั่งการได้ จึงขอขยายระยะเวลานำส่งรายงานผลการตรวจสอบเป็นภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 ซึ่ง ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะขยายเวลาตามที่ STARK ขอมาหรือไม่ และจะแจ้งผลให้ทราบต่อไป 
 

อนึ่ง การอายัดทรัพย์สินในกรณีนี้ ได้ดำเนินการด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 267 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) สืบเนื่องจาก ก.ล.ต ได้กล่าวโทษบุคคล รวม 10 ราย เป็นชุดแรก ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ให้ดำเนินคดีกรณีตกแต่งงบการเงิน เปิดเผยข้อความอันเป็นเท็จในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และกระทำโดยทุจริตหลอกลวง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากประชาชนผู้ถูกหลอกลวง อันเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ