ตลท.ปรับเกณฑ์รับหุ้นเพิ่มทุน PP สอดคล้องกับ ก.ล.ต. มีผล 1 ก.ค. 66

03 พ.ค. 2566 | 19:31 น.

ตลท. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหุ้นเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.ล.ต. ช่วยการลดภาระของบริษัทจดทะเบียน เริ่มมีผลใช้บังคับ 1 ก.ค. 66 นี้ เป็นต้นไป

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เดินหน้าทำตลาดทุนให้เป็นเรื่องง่าย ปรับปรุงนิยาม "ราคาตลาด" พร้อมยกเว้น Silent Period ในหลักเกณฑ์การรับหุ้นเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัด (PP)

โดยปรับหลักเกณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ปรับปรุงใหม่ ในการลดภาระของบริษัทจดทะเบียน โดยจะมีผลใช้บังคับ 1 ก.ค. 66 นี้ เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ที่มีการปรับปรุงประกอบด้วย

  1. ปรับปรุงนิยาม "ราคาตลาด" ให้เป็นตามวิธีการและขั้นตอนเดียวกับที่ ก.ล.ต. กำหนด
  2. ยกเว้นหรือผ่อนผัน "Silent Period" ในกรณีการเสนอขายหุ้นแบบ PP ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ดังนี้

    -ยกเว้น Silent Period สำหรับหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering: RO) หรือ (Preferential Public Offering: PPO) มาเสนอขายแบบ PP ในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขาย RO หรือ PPO ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ก.ล.ต.

    -ผ่อนผัน Silent Period ให้แก่เจ้าหนี้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือหลักทรัพย์ตามแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของหลักเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : คลิกที่นี่