svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ก.ล.ต.เล็งปรับเกณฑ์ห้ามบริษัท investment company ขายไอพีโอ

02 พฤษภาคม 2566

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ต่อประชาชนและบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai ต้องไม่มีลักษณะเป็น investment company

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนใน SET และ mai 
ต้องไม่ประกอบธุรกิจในลักษณะการบริหารจัดการเงินลงทุน (investment company) เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน

ตามที่ ก.ล.ต. ได้เสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายเป็น investment company และเพื่อป้องกันการใช้ช่องทางการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจการจัดการเงินลงทุน (regulatory arbitrage) ซึ่งเป็นแนวทางในการกำกับดูแลที่มีความเข้มงวดมากกว่า เช่น ต้องได้รับใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจการจัดการเงินลงทุน ต้องมีความพร้อมของระบบงานและบุคลากรและต้องลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่เปิดเผยในโครงการจัดการกองทุนรวมและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
 

ก.ล.ต. จึงจัดทำร่างประกาศตามหลักการที่ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

(1) บริษัทที่มีลักษณะเป็น investment company หมายถึง บริษัทที่มีการลงทุนในลักษณะที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือสินทรัพย์ดิจิทัล รวมกันเกินกว่าร้อยละ 40 ของสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ ไม่นับการลงทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ บริษัทร่วมที่ไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็น investment company เงินลงทุนที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจของบริษัท หรือการลงทุนในบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้บริษัทใหญ่เดียวกัน หรือการลงทุนในบริษัทเครือข่ายที่แสดงได้ว่ามีนโยบายหรือทิศทางในการร่วมมือหรือสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างกัน

(2) บริษัทจดทะเบียนต้องไม่มีลักษณะเป็น investment company ยกเว้นเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน หากบริษัทจดทะเบียนมีลักษณะดังกล่าว บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 
(3) บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะเป็น investment company จะไม่สามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้ และหากบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวถูกตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการอันเนื่องจากการมีลักษณะเป็น investment company จะส่งผลให้บริษัทนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทุกประเภท ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่ว่าจะเสนอขายวงจำกัด (private placement) หรือต่อประชาชนทั่วไป เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจาก ก.ล.ต. เนื่องจากมีเหตุจำเป็นและสมควร
 

(4) บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน  หากบริษัทดังกล่าวมีลักษณะเป็น investment company จะไม่สามารถเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนได้ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=907  ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ[email protected] จนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566