ครม. เห็นชอบหลักการ พ.ร.ฎ. เว้นภาษีเงินได้ DR ส่งเสริมตลาดทุนไทย

14 มี.ค. 2566 | 09:56 น.

ที่ประชุม ครม. เห็นชอบหลักการ พ.ร.ฎ. ยกเว้นภาษีเงินได้ สนับสนุนการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR หนุนรายย่อยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (14 มี.ค. 66) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติหลักการพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 

ทั้งนี้จะทำให้เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดทุนไทยให้มีความหลากหลาย โดยจะช่วยให้นักลงทุนรายย่อยมีโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน จึงเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง และยังจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

รวมทั้งส่งผลเชิงบวกแก่การลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพราะหากไม่มีช่องทางให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านการถือ DR นักลงทุนรายย่อยอาจเลือกซื้อหลักทรัพย์ต่างประเทศผ่านนายหน้า (Broker) ในต่างประเทศซึ่งอาจจะทำให้รัฐสูญเสียโอกาสทางภาษี

ร่าง พ.ร.ฎ. มาตรการภาษี DR มีสาระสำคัญ ดังนี้

คำนิยาม “ผู้ออกและเสนอขายตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ” (ผู้ออกและเสนอขาย DR) หมายความว่า ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คำนิยาม “เงินเทียบเท่าเงินปันผล” หมายความว่า เงินที่ผู้ออกและเสนอขาย DR จ่ายให้แก่ผู้ถือ DR และได้จ่ายจากเงินดังต่อไปนี้ 

  1. เงินปันผลหรือเงินได้ที่มีลักษณะทำนองเดียวกันกับเงินปันผลที่ผู้ออกและเสนอขาย DR ได้รับจากการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ
  2. เงินได้จากการขายหุ้นปันผลที่ผู้ออกและเสนอขาย DR ได้จากการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศในส่วนที่เกินและไม่เกินกว่ามูลค่าของหุ้นปันผลนั้น

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งเป็นผู้ออกและเสนอขาย DR สำหรับเงินได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยจะต้องไม่นำเงินได้ดังกล่าวที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือ DR มาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (เงินเทียบเท่าเงินปันผล)

การลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือ DR กรณีที่ผู้ออกและเสนอขาย DR จ่ายปันผลหรือเงินเทียบเท่าเงินปันผลให้ผู้ถือ DR และออก DR เพิ่มให้ผู้ถือ DR เนื่องจากได้รับหุ้นปันผลจากการถือหลักทรัพย์ต่างประเทศ

  1. สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือ DR ได้รับจากผู้ออกและเสนอขาย DR ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเหลือ ร้อยละ 10 ของเงินได้ (โดยมีสิทธิไม่นำเงินได้ไปรวมคำนวนภาษีเงินได้ปลายปี)
  2. สำหรับเงินได้ที่ผู้ถือ DR ได้รับจากผู้ออกและเสนอขาย DR ซึ่งเมื่อคำนวณแล้วอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีในอัตราที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้ เมื่อผู้ถือ DR ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้นั้น (โดยมีสิทธิไม่นำเงินได้ไปรวมคานวนภาษีเงินได้ปลายปี

การลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ผู้ถือ DR ใช้กับบุคคลธรรมดาเท่านั้น และไม่ใช้บังคับกับห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป