หุ้นกู้ ITD ครบดีลปีหน้ากว่า 5.6 พันล้านบาท

08 ธันวาคม 2566

เปิดรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี ITD พบหุ้นกู้คงค้างกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท ครบดีลชำระปีหน้า 5,670 ล้านบาท งวดแรก ก.พ. 67 วงเงิน 2 พันล้านบาท และเดือน ธ.ค.อีกกว่า 3.6 พันล้านบาท

หลังมีข่าวเกิดปัญหาสภาพคล่องจน 5 แบงก์พาณิชย์ต้องช่วยลงขันอุ้มจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบของฐานเศรษฐกิจ พบว่า หุ้นกู้ ITD ที่จะครบกำหนดชำระปี 2567 รวม 5,670 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • หุ้นกู้รุ่น ITD24A ที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 15 กุมภาพันธุ์ 2567 วงเงิน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.25%
  • หุ้นกู้ที่จะครบชำระในวันที่ 4 ธันวาคม 2567จำนวน 2 รุ่น คือ  ITD24DA วงเงิน 2,455 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.8% และหุ้นกู้รุ่น ITD24DB วงเงิน 1,215 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5.0% 

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ผู้ตรวจสอบบัญชี จัดทำรายงานงบการเงินของ ITD งวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ระบุในหมายเหตุงบการเงินข้อ 24 “หุ้นกู้” ระบุว่า รายการเคลื่อนไหวของหุ้นกู้ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 จำนวน 14,392.44 ล้านบาท

เมื่อรวมกับการออกจำหน่ายหุ้นกู้ชุดใหม่ 4,000 ล้านบาท หักด้วยการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม 4,010.2 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี 43.409 ล้านบาท บวกด้วยค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ตัดจำหน่าย 36.039 ล้านบาท ทำให้ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 14,374.87 ล้านบาท เมื่อหักส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 1,999.437 ล้านบาท จะเหลือหุ้นกู้สุทธิ  12,375.433 ล้านบาท

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีระบุว่า เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 บริษัทได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ดังนี้

 

  • หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่ารวม 1,215 ล้านบาท อายุ 1 ปี 6 เดือน 2 วัน โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 4 ธันวาคม 2567
  • หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่ารวม 2,785 ล้านบาท อายุ 3 ปี โดยมีมูลค่าตราไว้ 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี โดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และจะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 2 มิถุนายน 2569

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อนำไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในระหว่างงวด ซึ่งเป็นไปตามมติประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/3/2565 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ที่อนุมัติโดยกำหนดเงื่อนไขพิเศษให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีก ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกในวงเงินที่กำหนดไว้แล้ว (Revolving) โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  ITD มีสินทรัพย์รวม 119,373.34 ล้านบาท หนี้สินรวม 107,604.88 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,456.13 ล้านบาท

ขณะที่ผลประกอบการมีรายได้รวม 52,665.64 ล้านบาท กำไรสุทธิ 379.05 ล้านบาท