คลังเร่ง 1.3 ล้านคน แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการให้สมบูรณ์ด่วน

22 ธ.ค. 2565 | 08:46 น.

คลังเปิดแก้ไขข้อมูล “ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” สำหรับผู้สถานะไม่สมบูรณ์ 1.3 ล้านคน ชี้เร่งดำเนินการภายใน 23 ธ.ค.นี้ พร้อมประกาศผล 28 ธ.ค.

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565  เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง จำนวนทั้งสิ้น 1,386,423 ราย

 

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าว รวมถึงเพื่อให้มีการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลให้ได้มากที่สุด คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในโครงการฯ จึงให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่กลุ่มดังกล่าวกับกรมการปกครองอีกครั้งหนึ่ง

 

ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบ ณ วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 พบว่า มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์” เพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 13,356 ราย

 

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังคงมีสถานะแสดงข้อความว่า “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลของกรมการปกครอง ผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต

 

และหากพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง ขอให้รีบดำเนินการแก้ไข โดยหากเป็นผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลสถานะการลงทะเบียนโครงการฯ เป็นครั้งสุดท้ายในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565

 

“สำหรับผู้ลงทะเบียนกลุ่มที่มีสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ กระทรวงการคลังจะส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติให้ทราบต่อไปในช่วงเดือนมกราคม 2566 โดยผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติได้ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th”