ธปท.ประกาศเพิ่มศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567 เป็น"วันหยุดธนาคาร"กรณีพิเศษ

01 มี.ค. 2567 | 04:13 น.

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ ธปท. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567 เป็น “วันหยุดธนาคาร” เพิ่มป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ที่ สนส. 4/2567 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

1. เหตุผลในการออกประกาศ

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทางของประชาชนในช่วงสงกรานต์ รวมทั้งเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศนั้น 

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้

2. อำนาจตามกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดวันหยุดทำการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

3. ขอบเขตการบังคับใช้

ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

4. ข้อกำหนดวันหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ

กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ เพิ่มเติมอีก 1 วัน

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ 

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

                       ธปท.ประกาศเพิ่มศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567 เป็น"วันหยุดธนาคาร"กรณีพิเศษ