ก.ล.ต. ขอผู้ถือหุ้นกู้ “DR212A” ใช้สิทธิร่วมประชุมวันที่ 14 ก.ย. 66

11 ก.ย. 2566 | 10:14 น.

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ “DR212A” ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 14 ก.ย.นี้ วาระพิจารณาอนุมัติให้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้

(11 ก.ย. 66) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ ผู้ถือหุ้นกู้ "DR212A" ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงมติ

ตามที่ บริษัท เดซติเนชั่น รีสอร์ทส์ จำกัด หรือ DR ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ DR212A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 14 ก.ย. 66 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

การประชุมดังกล่าวมีวาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย

  • วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้เลื่อนการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้งวดชำระเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ไปชำระวันที่ 15 กันยายน 2566 และผ่อนผันเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ รวมทั้งพิจารณายกเลิกการเรียกให้หุ้นกู้ถึงกำหนดชำระโดยพลัน (call default) ตามหนังสือของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  • วาระที่ 2 ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่อนุมัติในวาระที่ 1 ให้พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพย์ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ดำเนินคดีแก่ DR และ/หรือผู้จำนอง และพิจารณาอนุมัติให้ DR รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการดำเนินการฟ้องร้องบังคับคดี

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย 

จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย