svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ ดีเดย์ 7 ธ.ค.2565

06 ธันวาคม 2565

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% ต่อปี ระบุดอกเบี้ยใหม่อยู่ระหว่าง 0.25% - 1.40% ต่อปี  พร้อมปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่0.125% - 0.25% ต่อปี มีผลวันที่ 7 ธ.ค.2565

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ท่ามกลางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นทั่วโลก ประกอบกับสถานการณ์การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างค่อยเป็นค่อยไปของไทย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อแม้มีแนวโน้มปรับลดลง แต่ก็ยังคงสูงเกินกรอบเป้าหมายของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ ดีเดย์ 7 ธ.ค.2565

 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  คณะกรรมการโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 1.00%  เป็น 1.25% ต่อปี โดยให้มีผลทันที  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและส่งผ่านการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

 

ธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้นสูงสุด 0.45% ต่อปี โดย อัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหม่อยู่ระหว่าง 0.25% - 1.40% ต่อปี และปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้น 0.125% - 0.25% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.995% เป็น 6.120% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 5.500% เป็น 5.750% ต่อปี 
  • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.095% เป็น 6.345% ต่อปี ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป”

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักอยู่เสมอว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เปราะบาง และไม่ทั่วถึง ดังนั้น ธนาคารจึงยังคงมาตรการพิเศษในการช่วยเหลือลูกค้าต่อไปเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านภาระดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกค้าให้เบาบางลงได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้