svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ บนเส้นทางเจ้าแม่ตลาดหุ้น

30 ธันวาคม 2564

ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ ได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ตลาดหุ้น ชื่อของเธอได้รับความสนใจอีกครั้งหลัง ก.ล.ต.สั่งพักไลเซ่นส์ ซีอีโอ บล.ดีบีเอส

ในแวดวงการลงทุนธุรกิจหลักทรัพย์คงจะไม่มีใครไม่รู้จักผู้บริหารหญิงคนนี้ “ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

เพราะเธอมีบทบาทในหลายหน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจในตลาดทุน ที่ได้รับฉายาว่าเป็น “เจ้าแม่ตลาดหุ้น”

ภัทธีรา ถือเป็นผู้บริหารหญิงในธุรกิจด้านการลงทุนของดีบีเอส วิคเคอร์ส บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการแนะนำการลงทุนในกลุ่มธนาคารดีบีเอส (DBS Bank) ธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการลงทุนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ด้วยบริการปรึกษาการลงทุนรอบด้านให้ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ  

ประวัติการศึกษา

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) Monash University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ University of Queensland, Brisbane ออสเตรเลีย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ซีอีโอ" บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  ( DBSV) โดยเป็นลูกหม้อ DBSV มากกว่า 20 ปี

 

ประสบการณ์การทำงานค่ำวอดในวงการตลาดทุน

 • รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท.,
 • อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) คณะอนุกรรมการวินัย บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • กรรมการ ตลท.
 • กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย จำกัด
 • กรรมการ บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

 

ชื่อของเธอกลับมาได้รับคความสนใจอีกครั้ง จากกรณี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินการทางกฎหมายโดย

(1) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนรายนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ เนื่องจากมีการละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การควบคุม และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย

(2) ห้ามนางสาววิภา เลิศเธียรชัยกุล (นางสาววิภา) ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

ด้วย ก.ล.ต. ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  (DBSV) ในเดือนมิถุนายน 2562 จากเหตุการณ์ MSCI ปรับเกณฑ์การคำนวณ MSCI Index ในเดือนพฤษภาคม 2562  ซึ่งทำให้มีปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากส่งผ่านบริษัทในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

และบริษัทไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จำนวนมากได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนโดยรวม รวมทั้งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด

ก.ล.ต.สั่งพักไลเซ่นส์ ซีอีโอ"บล.ดีบีเอส" ละเลยตรวจสอบระบบงาน