svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ก.ล.ต.สั่งพักไลเซ่นส์ ซีอีโอ"บล.ดีบีเอส" ละเลยตรวจสอบระบบงาน

30 ธันวาคม 2564

ก.ล.ต.พักไลเซ่นส์ 2 ผู้บริหาร "ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ"อดีตนายกสมาคมโบรก ซีอีโอ DBSV อีกรายผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน มีผล 30 ธ.ค.64 พร้อมเปรียบเทียบปรับบริษัท 1.2 ล้านบาท ฐานละเลยตรวจสอบระบบงาน -ดำรงเงินกองทุนไม่เพียงพอที่กฎหมายกำหนด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ดำเนินการทางกฎหมายโดย (1) สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนรายนางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ (นางภัทธีรา) เนื่องจาก มีการละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การควบคุม และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมาย และ (2) ห้ามนางสาววิภา เลิศเธียรชัยกุล (นางสาววิภา) ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน เนื่องจากไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ

 

ด้วย ก.ล.ต. ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  (DBSV) ในเดือนมิถุนายน 2562 จากเหตุการณ์ MSCI ปรับเกณฑ์การคำนวณ MSCI Index ในเดือนพฤษภาคม 2562  ซึ่งทำให้มีปริมาณซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์จำนวนมากส่งผ่านบริษัทในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และบริษัทไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์จำนวนมากได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด อันส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนโดยรวม รวมทั้งส่งผลให้บริษัทไม่สามารถดำรงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NC) ได้ตามที่กฎหมายกำหนด และจากการตรวจสอบดังกล่าว พบว่า นางภัทธีราและนางสาววิภา มีการกระทำดังนี้ 

(1) นางภัทธีรา ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท มีการละเลยการตรวจสอบดูแลระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การควบคุม และการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ * โดยมิได้มีการเตรียมระบบงาน บุคลากร และเงินกองทุนรองรับปริมาณคำสั่งซื้อขายของลูกค้าที่จะเข้ามาจำนวนมากจากกรณี MSCI rebalancing จนส่งผลกระทบทำให้บริษัทไม่สามารถชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ รวมทั้งไม่สามารถดำรง NC ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเมื่อบริษัทไม่สามารถดำรง NC ได้ นางภัทธีราก็ไม่ได้สั่งการให้บริษัทหยุดขยายและระงับการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และประกาศที่ออกโดยอาศัยอำนาจแห่งกฎหมายดังกล่าว** ซึ่งการกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต.จึงสั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) และผู้จัดการ ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกรรมการ (มีอำนาจจัดการ) ตาม พ.ร.บ. สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ของนางภัทธีรา เป็นเวลา 1 ปี 18 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564  นอกจากนี้ การที่นางภัทธีราถูกสั่งพักการให้ความเห็นชอบดังกล่าว เป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอื่นอีกด้วย

(2) นางสาววิภา ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความถูกต้องในการจัดทำรายงาน NC ของบริษัท ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ*** โดยให้มีการบันทึกรายการเงินสดในการคำนวณ NC โดยไม่มีข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานอ้างอิง และได้ยื่นรายงาน NC ที่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงต่อ ก.ล.ต. ทำให้ ก.ล.ต. เข้าใจผิดว่า NC ของบริษัทเป็นไปตามที่ประกาศกำหนดและสามารถอนุญาตให้บริษัทดำเนินธุรกิจต่อไปได้  ซึ่งการกระทำดังกล่าวข้างต้นเป็นลักษณะต้องห้ามของการเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ก.ล.ต. จึงห้ามนางสาววิภาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเวลา 18 เดือน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564  นอกจากนี้ การที่นางสาววิภาถูกห้ามปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เป็นผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนอื่นอีกด้วย

การกระทำของบุคคลทั้ง 2 ข้างต้นเป็นเหตุให้บริษัทฝ่าฝืนมาตรา 97 มาตรา 109 มาตรา 113 และมาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการเปรียบเทียบมีคำสั่งเปรียบเทียบปรับบริษัทไปแล้ว โดยปรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,271,000 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 โดยบุคคลทั้ง 2 ยังมีความผิดตามมาตรา 283 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเสนอคณะกรรมการเปรียบเทียบพิจารณาเปรียบเทียบความผิดต่อไป  

ทั้งนี้ ในการดำเนินการข้างต้น ก.ล.ต. ได้นำปัจจัยดังต่อไปนี้มาใช้ประกอบการพิจารณาของ ก.ล.ต. ด้วย ได้แก่ บทบาทความเกี่ยวข้องและพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกพิจารณา การลงโทษที่บุคคลนั้นได้รับไปแล้ว ผลกระทบ ความเสียหายหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น การแก้ไขหรือการดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานของ ก.ล.ต. และประวัติหรือพฤติกรรมในอดีตอื่นใดที่แสดงถึงความไม่เหมาะสมที่จะเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน

 

หมายเหตุ  :                  

* เป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 31(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 8/2557  เรื่อง  หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ลงวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทลธ. 48/2560 เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (“ประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม”)

 

** ข้อ 23(3) ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 31(1) ของประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

*** ข้อ 23(2) ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามข้อ 31(1) ของประกาศ ที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

 

ประวัติ :  ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ  

 

 • จบปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม) Monash University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ University of Queensland, Brisbane ออสเตรเลีย 
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 1

 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "ซีอีโอ" บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด  ( DBSV) โดยเป็นลูกหม้อ DBSV มากกว่า 20 ปี 


 

ประสบการณ์การทำงาน

 

 • รองประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการวินัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลท.,
 • อนุกรรมการวินัย บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ประธานอนุกรรมการวินัย บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
 • กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) คณะอนุกรรมการวินัย บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
 • นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
 • รองประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 • กรรมการ ตลท.
 • กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ เอสจี สินเอเซีย จำกัด
 • กรรมการ บริษัทเงินทุน สินเอเซีย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ