ผู้รับเหมาฯ ร้องคลังขอคืนค่าปรับ หวังใช้เสริมสภาพคล่องธุรกิจ

02 พ.ย. 2564 | 11:00 น.

ผู้รับเหมาก่อสร้างร้อง “คลัง” ขอคืนค่าปรับ เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องธุรกิจ หลังกรมบัญชีกลางออกประกาศยกเว้นค่าปรับช้า ส่งผลให้ผู้รับเหมาบางรายจ่ายค่าปรับไปแล้วเฉียด 100 ล้านบาท

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้ส่งตัวแทนเข้ายื่นหนังสือถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง เพื่อขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 เนื่องจากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกประกาศของกรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่  6 ส.ค.2564 ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 กำหนดอัตราค่าปรับเป็น 0% โดยสัญญานั้นต้องลงนามก่อนวันที่ 26 มี.ค.2563  ซึ่งผู้รับเหมารายหลาย ได้จ่ายค่าปรับไปก่อนที่ประกาศจะมีผลบังคับใช้ ดังนั้นจึงต้องการขอค่าปรับที่ได้จ่ายไปตั้งแต่เดือน มี.ค.2563 เป็นต้นมาคืน เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องและดำเนินธุรกิจต่อไป

ผู้รับเหมาฯ ร้องคลังขอคืนค่าปรับ หวังใช้เสริมสภาพคล่องธุรกิจ

นายวีระพล คงมั่น หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คงมั่นการช่าง กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้รับเหมามากกว่า 1,000 ราย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด ทั้งไม่มีแรงงานก่อสร้าง ไม่สามารถนำเข้าวัสดุก่อสร้าง รวมถึงมาตรการปิดเมืองของรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามสัญญา ทำให้ถูกปรับ ซึ่งผู้รับเหมา ยินยอมจ่ายค่าปรับ แต่เมื่อกรมบัญชีกลาง ได้ออกประกาศยกเว้นค่าปรับเป็น 0% ให้มีผลย้อนหลังตามสัญญาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.2563 ดังนั้นค่าปรับที่หน่วยงานนั้นๆ ได้เรียกปรับไปตั้งแต่เดือน เม.ย. 2563 - ส.ค. 2564 ก็ควรคืนให้ผู้รับเหมา เพราะแต่ละรายจะถูกปรับไม่ต่ำกว่า 5-10 ล้านบาท บางรายสูงถึง 50-70  ล้านบาท ดังนั้นหากคู่สัญญา คืนเงินให้ผู้รับเหมา ก็จะมีเงินมาหมุนเวียนและจ้างงาน เสริมสภาพคล่อง ให้ธุรกิจต่อไปได้

 

“โควิดระบาดมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เมื่อกรมบัญชีกลางออกประกาศให้ย้อนหลัง ก็อยากให้หลายหน่วยงานที่เป็นคู่สัญญา พิจารณาคืนเงินตามประกาศกรมบัญชีกลาง โดยไม่ต้องตีความอีก แต่คู่สัญญาไม่คืนเงิน จึงจำเป็นต้องมาร้องเรียนที่กระทรวงกาคลัง และกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาและหาแนวทางช่วยเหลือผู้รับเหมาด้วย  เพราะผู้รับเหมารายเล็ก ช่วยสร้างงาน สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่นๆ จึงจำเป็นต้องเดินทางมาขอความเป็นธรรมจากกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง” นายวีระพล กล่าว