svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

คลังเปิดเว็บศูนย์รวมความรู้ทางการเงิน www.รู้เรื่องเงิน 

17 กุมภาพันธ์ 2564

คลังเปิดใช้งานเว็บไซต์ศูนย์รวมความรู้ทางการเงินเพื่อคนไทย www.รู้เรื่องเงิน .com


นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีพันธกิจด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้กับประชาชน รวม 12 หน่วยงาน จัดทำเว็บไซต์ www.รู้เรื่องเงิน .com (เว็บไซต์ฯ) ซึ่งเป็นเว็บศูนย์รวม (Web Portal) ข้อมูล ความรู้ แนวคิดและวิธีการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางการเงินสำหรับประชาชนในด้านต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อสร้างฐานช่องทาง (Platform) ให้ประชาชนทุกช่วงวัย หลากหลายอาชีพรวมถึงผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารทางการเงินที่เชื่อถือได้ สะดวก ในแหล่งเดียว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเองของประชาชน รวมถึงรองรับแนวทางการพัฒนาทักษะทางการเงินของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอนาคตด้วย 

การจัดทำเว็บไซต์ฯ ดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้แผนงานด้านการพัฒนาทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) ของแผนพัฒนาตลาดทุนไทย ปี 2560-2564 โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย สศค. กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดนโยบายและแนวทางการจัดทำเว็บไซต์ฯ และบูรณาการการดำเนินการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดทำและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ฯ (Web Master) ให้มีข้อมูลถูกต้องและทันสมัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานประกันสังคม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ และบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ซึ่งร่วมกันจัดทำเว็บไซต์ฯ โดยแต่ละหน่วยงานจะรับผิดชอบเนื้อหาและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าของข้อมูล

ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะทางการเงินเป็นวาระแห่งชาติที่กระทรวงการคลังและหน่วยงานข้างต้นให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 
 

สศค. และหน่วยงานผู้จัดทำเว็บไซต์ฯ ทั้ง 12 หน่วยงาน จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยเรียนไปจนถึงวัยเกษียณ เข้าศึกษาค้นคว้าข้อมูลและความรู้ทางการเงินในเว็บไซต์ www.รู้เรื่องเงิน .com ซึ่งครอบคลุมความรู้ทางการเงินหลากหลายมิติ

เช่น การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การออมเผื่อฉุกเฉินและการเกษียณ การทำเงินออมให้งอกเงยด้วยการลงทุน ความสำคัญของการประกันภัย ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เหมาะสมกับตน การจัดการภาษี มาตรการทางการเงินภาครัฐ เทคโนโลยีและภัยกลโกงทางการเงิน

รวมถึงช่องทางแจ้งเบาะแสและติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐโดยตรง เป็นต้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการเงินด้วยตนเอง โดยสามารถเลือกสืบค้นได้ทั้งตามช่วงวัย สาขาอาชีพ และตามหัวข้อที่สนใจ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เจาะลึกค่าลดหย่อนภาษีพ่อแม่

“ขายของออนไลน์” ยื่นเสียภาษีอย่างไร เช็กคำนวณเบ็ดเสร็จที่นี่!

2 วัน ทะลุ 2 แสนคน ลงทะเบียน “เราชนะ” กลุ่มเปราะบาง-ไร้สมาร์ทโฟน

เกษียณปี65 เร่งยื่นขอบำเหน็จบำนาญผ่าน e-filing ล่วงหน้า