svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ดีเดย์1ก.พ พันธบัตรออมทรัพย์"เราชนะ"เปิดจำหน่าย เช็กข้อควรรู้-ผลตอบแทนที่นี่

29 มกราคม 2564

1ก.พ.เปิดจำหน่าย"พันธบัตรออมทรัพย์"เราชนะ"บนวอลเล็ต สบม. เปิดข้อควรรู้-ผลตอบแทนอย่างละเอียด ที่นี่

 

จากกรณีที่กระทรวงการคลังเปิดจำหน่าย พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ 2 รุ่น คือรุ่น“เราชนะ”และรุ่น "วอลเล็ต สบม."ในกรอบวงเงิน 6 หมื่นล้านบาท  

 

1.สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น"วอลเล็ต สบม."วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี  อัตราดอกเบี้ยจ่ายแบบขั้นบันได (Step Up) หรือเฉลี่ย 2.00% ต่อปี จะเริ่มเปิดจำหน่ายในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่เวลา 8.30 น.ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้มีสิทธ์ซื้อต้องลงทะเบียนผ่าน วอลเล็ต สบม. ก่อน จึงจะสามารถที่ทำรายการซื้อพันธบัตรได้) โดยซื้อได้ตั้งแต่ 100 บาท ถึง 5 ล้านบาท  

 

ทั้งนี้กระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้ธนาคารกรุงไทย ทำหน้าที่รับจองพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นพิเศษ "เราชนะ" และ รุ่น "วอลเล็ต สบม." ได้แนะนำให้ประชาชนศึกษาข้อควรรู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ"บนวอลเล็ต สบม. รายละเอียดดังนี้

 

 

 

อายุพันธบัตร    

 

- รุ่นอายุ 5 ปี (SBST262A) 

 

 

อัตราดอกเบี้ย   


อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได


ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี


ปีที่ 3 - 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี


 ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี


(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี) 


 

วงเงินจําหน่าย 


5,000 ล้านบาท
 

 

วันที่จําหน่าย  


จําหนายผ่าน วอลเล็ตสะสมบอนด์มั่งคั่ง  (วอลเล็ต สบม.) ในแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

จนถึงเวลา 15.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้มีสิทธ์ซื้อต้องลงทะเบียนผ่าน วอลเล็ต สบม. ก่อน จงจะสามารถที่ทำรายการซื้อพันธบัตรได้) 

 

ผู้มีสิทธิซื้อในตลาดแรก


บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

( ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขาธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน)

 

วงเงินซื้อขั้นต่ำ-ขั้นสูง

 

- วงเงินซื้อขั้นต่้ำ100 บาท (100 หน่วย ) และซื้อเพิ่มเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท โดยราคาจําหน่ายหน่วยละ 1 บาท

 - วงเงินซื้อขั้นสูงไม่เกิน 5,000,000 บาท (5,000,000 หน่วย) ไม่จำกัดจํานวนครั้งที่เข้าซื้อต่อราย
กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จะคืนเงินใหผู้ซื้อโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย

 

วันที่ครบกําหนดไถ่ถอน 

 

1 กุมภาพันธ์ 2569 

 

วันที่จ่ายดอกเบี้ย

 

1 กุมภาพันธ์และ 1 สิงหาคมของทกปีจนกวาพันธบัตรจะครบก กำหนดไถ่ถอน โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 1สิงหาคม 2564
การชําระเงิน

- ชําระเงินผ่านวอลเล็ต สบม. และได้รับหลักฐานการทำรายการตามรปแบบที่วอลเล็ตกําหนด โดยดอกเบี้ยจะเริ่มคํานวณ

- ตั้งแต่วันที่ทํารายการซื้อ ยกเว้นกรณีซื้อพันธบัตรหลงเวลา 15.00 น. ของวันทําการ หรือซื้อในวันเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุด

ของธนาคารแห่งประเทศไทยดอกเบี้ยจะเริ่มคํานวณตั้งแต่วันทําการถัดไป

 

การจ่ายดอกเบี้ย

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)จะโอนดอกเบี้ยเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในวันที่จ่ายดอกเบี้ย 

 

การเสียภาษี


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)จะหักภาษี ณ ที่จ่ายทุกครั้งที่มีการจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ประกาศในประมวลรัษฎากร
(บุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีณ ที่จ่ายในอัตรา 15%)

 

ผู้ซื้อจะได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายทางไปรษณีย์จนกว่าธนาคารกรุงไทยฯ จะแจ้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ให้ดาวน์โหลดผ่านวอลเล็ต สบม. หรือทางอินเทอร์เน็ตที่สมัครใช้บรการข้อมูลพันธบัตรทางอินเทอร์เน็ตแล้ว (www.bot.or.th หัวข้อพันธบัตรและตราสารหนี้)

 

การจ่ายคืนเงินต้นเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)จะโอนเงินต้นเข้าวอลเล็ต สบม. ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในวันที่ครบกําหนดไถ่ถอน 

 

การแก้ไขชื่อ ที่อยู่ภายหลังการซื้อพันธบัตร


สามารถแก้ไข ชื่อ ที่อยู่ ได้ที่วอลเล็ต สบม. (ยกเว้นการแก้ไขเบอร์โทรศัพท์และอีเมล ไม่สามารถแก้ไขได้) 

 

การทําธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตร

 

ผู้ถือกรรมสิทธิ์สามารถดำเนินการผ่านวอลเล็ต สบม. ได้แก่ การขายพันธบัตรก่อนวันครบกําหนดไถ่ถอน การโอนกรรมสิทธิ์ และการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปและไม่สามารถทําธุรกรรมได้ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายคืนเงินต้นตามที่ ธปท. ประกาศกำหนด

 

การทําธุรกรรมภายหลังการซื้อพันธบัตรไม่เสียค่าธรรมเนียม ยกเว้นการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกันมีค่าธรรมเนียมการออกใบค้ําประกัน 500 บาท

รายการธุรกรรมต่างๆ จะปรากฎในวอลเล็ต สบม. เท่านั้น

ไม่สามารถนําไปรวมกับพันธบัตรอื่น ๆ ในสมุดพันธบัตร (Bond Book) ได้

 

สำหรับผลตอบแทนจากการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษทั้ง 2 รุ่น คือรุ่น“เราชนะ”และรุ่น "วอลเล็ต สบม." 

 

 

"ฐานเศรษฐกิจ" ได้คำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน หลังถือครบกำหนด เป็นดังนี้

 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น"เราชนะ" บนวอลเล็ต สบม. รุ่นอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดหรือ เฉลี่ย 2.00% ต่อปี   (ปีที่ 1-2 ดอกเบี้ย 1.5%ต่อปี , ปีที่ 3- 4  ดอกเบี้ย 2% ต่อปี และปีที่ 5 ดอกเบี้ย 3% ต่อปี )  

 

 

ลงทุน  (บาท)      ผลตอบแทน (บาท)      ผลตอบแทนรวมเงินต้น (บาท)

 

1,000                   85.22                    1,085.22

1 แสน                8,521.92                 108,521.92  

5 แสน              42,609.59                 542,609.59

1 ล้าน               85,219.18               1,085,219.18 

 

2. สำหรับพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น"เราชนะ "วงเงิน 55,000 ล้านบาท จะจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อ แบ่งการจำหน่ายเป็น 2 ช่วง 

       

        -  วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2564 จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป รุ่นอายุ 5 ปี  อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) หรือเฉลี่ยที่ 2.00% ต่อปี และ รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.50% ต่อปี 

       

        - วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564 จำหน่ายให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร รุ่นอายุ 15 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี

 

 

ผลตอบแทนพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น"เราชนะ" รุ่นอายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได หรือเฉลี่ย 2.00% ต่อปี  (ปีที่ 1-2 ดอกเบี้ย 1.5%ต่อปี , ปีที่ 3 - 4  อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี และ ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี )  

 

ลงทุน  (บาท)   ผลตอบแทน (บาท)   ผลตอบแทนรวมเงินต้น (บาท)

 

1,000                 85.38                         1,085.38

1 แสน              8,538.36                     108,538.36

5 แสน             42,691.78                     542,691.78

1 ล้าน             85,383.56                   1,085,383.56

 

 

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น "เราชนะ" รุ่นอายุ10 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574  จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได หรือเฉลี่ย 2.50% ต่อปี (ปีที่ 1 ดอกเบี้ย 1.5% ต่อปี , ปีที่ 2-3  ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี , ปีที่ 4 - 6 ดอกเบี้ย 2.5% ต่อปี , ปีที่ 7-10% ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี   

 

 

ลงทุน  (บาท)   ผลตอบแทน (บาท)   ผลตอบแทนรวมเงินต้น (บาท)

 

1,000                255.59                      1,255.59

1 แสน             25,558.90                  125,558.90

5 แสน            127,794.52                 627,794.52

1 ล้าน             255,589.04              1,255,589.04

 

 

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น "เราชนะ"  รุ่นอายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2579 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี

 

 

ลงทุน (บาท)      ผลตอบแทน (บาท)    ผลตอบแทนรวมเงินต้น (บาท)

 

1,000                271.08                           1,271.08 

1 แสน             27,108.49                       127,108.49

5 แสน           135,542.47                        635,542.47

1 ล้าน           271,084.93                      1,271,084.93

 

 

หมายเหตุ  :  ผลตอบแทนดอกเบี้ยโดยประมาณ ยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%  คำนวณพันธบัตร

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 


1. ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) โทร. 0 2111 1111 www.krungthai.com

2. สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5311, 5315, 5322 หรือ 0 2271 7999 ต่อ 5809, 5820 www.pdmo.go.th

3. ธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th

- สํานักงานใหญ่ ฝ่ายการชําระเงินและพันธบัตร โทร. 1213 - สํานักงานภาคใต้อ.หาดใหญ่จ.สงขลา โทร. 0 7443 4800 ต่อ 4830, 4833, 4835, 0 7423 8475

- สํานักงานภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ โทร. 0 5393 1077-8 - สํานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น โทร. 0 4391 3423, 3425

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตรออมทรัพย์"เราชนะ"คำนวณผลตอบแทนหลังถือครบ น่าลงทุนไหมตรวจสอบได้ที่นี่

"เราชนะ" เปิดวิธีลงทะเบียนติดตั้งแอปเป๋าตัง ซื้อพันธบัตรรุ่นพิเศษ สรุปม้วนเดียวจบ

"เราชนะ" พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ 6 หมื่นล้าน ดีเดย์ 1 ก.พ.นี้

ข้อควรรู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ "เราชนะ" บนวอลเล็ต สบม.

กูรูแนะ รู้ก่อนซื้อ"พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นเราชนะ"บนวอลเล็ต สบม.