svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“กรมการข้าว” ตอบกระทู้สด “เงินช่วยเหลือชาวนา”

05 กันยายน 2565

กระทู้สด งบประมาณ 1.5 หมื่นล้าน ของกรมการข้าว เผือกร้อนรัฐบาล จี้ใช้จ่ายเงินอย่างไร ย้ำถาม โครงการเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ยังมีหรือไม่ บิ๊ก ผอ.สำนักนโยบายฯ แจ้ง “นบข. “ จะพิจารณา วันที่ 8 ก.ย. ส่วน งบ 1.5 หมื่นล้าน ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน เป้า 5,000 ศูนย์

นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว ตอบกระทู้สด เรื่อง งบประมาณโครงการ 15,260 ล้านบาท ของกรมการข้าว มี 2 เรื่อง ประกอบด้วย

 

1.  โครงการอุดหนุนการผลิต ไร่ละ 1,000 บาท  ไม่เกิน 20  ไร่ ยังมีหรือไม่  

 

คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด (นบข.) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข กรอบวงเงินและแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66   เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงิน  กว่า 5.5 หมื่นล้านบาท

 

โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลรายชื่อตามทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/66  ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท และจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) พิจารณาในการประชุมวันที่ 8 กันยายน 2565 ต่อไป

 

 

ส่วนคำถามที่ 2 เรื่อง  โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการอะไรที่ช่วยเหลือชาวนาบ้าง

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว มีโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา ดังนี้

 

2.1 การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและจำหน่ายเมล็ดพันธุข้าวพันธุ์ดี ราคาถูก ได้แก่ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

2.2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

 

2.3. การสนับสนุนเงินอุดหนุนเกษตรกร ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

 

2.4.การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน และโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

3. โครงการสนับสนุนลดต้นทุน 15,260  ล้านบาท  เป็นโครงการที่ทำอะไรที่ไหนบ้าง

 

โครงการสนับสนุนลดตันทุนด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นโครงการที่ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กลุ่มเกษตรกร (ศูนย์ข้าวชุมชน) ไปจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 

1) กลุ่มเกษตรกรหรือศูนย์ข้าวชุมชนรวมกลุ่มเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว

 

 2) ต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 3) ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินงบประมาณต่อศูนย์ข้าวชุมชน

 

สำหรับในการพิจารณาตามพื้นที่ให้บริการ คือพื้นที่ทำนาปลูกข้าวในเขตการให้บริการของศูนย์ข้าวชุมชน ได้แก่

 

  1. พื้นที่ให้บริการต่ำกว่า 2,000  ไร่ สนับสนุน  1 ล้านบาท
  2. พื้นที่ให้บริการมากกว่า 2,000 ไร่ สนับสนุน 2 ล้านบาท
  3. พื้นที่ให้บริการมากกว่า 4,000 ไร่ สนับสนุน 3 ล้านบาท
  4. พื้นที่ให้บริการมากกว่า 6,000 ไร่ สนับสนุน 4 ล้านบาท และถ้ามีความเข้มแข็งแล้ว จะสนับสนุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

 

พื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวในตำบลที่อาจะมีศูนย์ข้าวชุมชนตั้งอยู่แล้วและจะจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มขึ้นใหม่ รวมประมาณ 5,000 ศูนย์ โดยเป็นศูนย์ข้าวชุมชน 2,436 ศูนย์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ

 

คลิกอ่าน (กระทู้สด)

 

อนึ่ง ศูนย์ข้าวชุมชน ก่อตั้งมาแต่ปี พ.ศ.2543 โดยมีภารกิจหลักของศูนย์ข้าวชุมชนก็คือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่มกัน จะต้องผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีต้องดูแลตั้งแต่เริ่มลงแปลงจนถึงเก็บเกี่ยว มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สู่พี่น้องที่อยู่ในชุมชน