svasdssvasds

“กรมการข้าว” ตอบกระทู้สด “เงินช่วยเหลือชาวนา”

05 ก.ย. 2565 เวลา 10:25 น. 2.6k

กระทู้สด งบประมาณ 1.5 หมื่นล้าน ของกรมการข้าว เผือกร้อนรัฐบาล จี้ใช้จ่ายเงินอย่างไร ย้ำถาม โครงการเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ ยังมีหรือไม่ บิ๊ก ผอ.สำนักนโยบายฯ แจ้ง “นบข. “ จะพิจารณา วันที่ 8 ก.ย. ส่วน งบ 1.5 หมื่นล้าน ผ่าน ศูนย์ข้าวชุมชน เป้า 5,000 ศูนย์

นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว ตอบกระทู้สด เรื่อง งบประมาณโครงการ 15,260 ล้านบาท ของกรมการข้าว มี 2 เรื่อง ประกอบด้วย

 

1.  โครงการอุดหนุนการผลิต ไร่ละ 1,000 บาท  ไม่เกิน 20  ไร่ ยังมีหรือไม่  

 

คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการตลาด (นบข.) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565  โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข กรอบวงเงินและแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66   เป้าหมายเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงิน  กว่า 5.5 หมื่นล้านบาท

 

โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลรายชื่อตามทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/66  ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรในอัตราไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท และจะได้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) พิจารณาในการประชุมวันที่ 8 กันยายน 2565 ต่อไป

 

 

ส่วนคำถามที่ 2 เรื่อง  โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการอะไรที่ช่วยเหลือชาวนาบ้าง

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว มีโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา ดังนี้

 

2.1 การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวและจำหน่ายเมล็ดพันธุข้าวพันธุ์ดี ราคาถูก ได้แก่ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว และโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

2.2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว

 

2.3. การสนับสนุนเงินอุดหนุนเกษตรกร ได้แก่ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

 

2.4.การสนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน และโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

 

3. โครงการสนับสนุนลดต้นทุน 15,260  ล้านบาท  เป็นโครงการที่ทำอะไรที่ไหนบ้าง

 

โครงการสนับสนุนลดตันทุนด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เป็นโครงการที่ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กลุ่มเกษตรกร (ศูนย์ข้าวชุมชน) ไปจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อใช้ในการลดต้นทุนการผลิตข้าว โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

 

1) กลุ่มเกษตรกรหรือศูนย์ข้าวชุมชนรวมกลุ่มเป็นศูนย์ข้าวชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการข้าว

 

 2) ต้องจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

 

 3) ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายหลักเกณฑ์การกำหนดวงเงินงบประมาณต่อศูนย์ข้าวชุมชน

 

สำหรับในการพิจารณาตามพื้นที่ให้บริการ คือพื้นที่ทำนาปลูกข้าวในเขตการให้บริการของศูนย์ข้าวชุมชน ได้แก่

 

  1. พื้นที่ให้บริการต่ำกว่า 2,000  ไร่ สนับสนุน  1 ล้านบาท
  2. พื้นที่ให้บริการมากกว่า 2,000 ไร่ สนับสนุน 2 ล้านบาท
  3. พื้นที่ให้บริการมากกว่า 4,000 ไร่ สนับสนุน 3 ล้านบาท
  4. พื้นที่ให้บริการมากกว่า 6,000 ไร่ สนับสนุน 4 ล้านบาท และถ้ามีความเข้มแข็งแล้ว จะสนับสนุนไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

 

พื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ปลูกข้าวในตำบลที่อาจะมีศูนย์ข้าวชุมชนตั้งอยู่แล้วและจะจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มขึ้นใหม่ รวมประมาณ 5,000 ศูนย์ โดยเป็นศูนย์ข้าวชุมชน 2,436 ศูนย์ กระจายอยู่ทั่วประเทศ

 

คลิกอ่าน (กระทู้สด)

 

อนึ่ง ศูนย์ข้าวชุมชน ก่อตั้งมาแต่ปี พ.ศ.2543 โดยมีภารกิจหลักของศูนย์ข้าวชุมชนก็คือผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน ซึ่งการรวมกลุ่มกัน จะต้องผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีต้องดูแลตั้งแต่เริ่มลงแปลงจนถึงเก็บเกี่ยว มีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สู่พี่น้องที่อยู่ในชุมชน

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด